Amen­dement Verbrede Impuls­re­geling niet vervangen door Impuls­re­geling Water­overlast


24 november 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Overwegende dat:

- De begroting een verhoging van €500.000 voorstelt voor de 'Impulsregeling Wateroverlast'';

- De 'Impulsregeling Wateroverlast' niet bestaat;

- Bedoeld wordt de 'Verbrede Impulsregeling 2018-2022' die gericht is op waterkwaliteit en op klimaat (https:/www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/gemeenten/impuls-water/);

- Deze bijdrageregeling had oorspronkelijk de titel 'Impuls Kwaliteitswater in de Stad'. Door een toevoeging van €150.000 per jaar voor klimaatmaatregelen is de regeling vervolgens omgedoopt tot 'Verbrede Impulsregeling'. Er is door het DB een uitvoeringsregeling aan toegevoegd meer gericht op klimaat;

- Met de in de begroting genoemde 'Impulsregeling Wateroverlast' en de toelichting daarbij wordt de regeling volledig gericht op wateroverlast en klimaat;

- Het AB heeft niet besloten tot een naamswijziging van de 'Verbrede Impulsregeling' en heeft niet besloten tot een verandering van de doelstelling gericht op klimaat i.p.v. klimaat en waterkwaliteit.


Besluit:

1. Pagina 30, kopje 6.2.1, 3e regel, de tekst

Deze stroomopwaarts gerichte werkwijze ondersteunen we met een verhoging van €500.000 van de impulsregeling 'wateroverlast'. Deze regeling gaan we breder inzetten voor alle klimaatthema's, waaronder waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelen.

Te vervangen door

Deze stroomopwaarts gerichte werkwijze ondersteunen we met een verhoging van €500.000 van de impulsregeling 'water in de leefomgeving'. Deze regeling gaan we ook inzetten voor alle klimaatthema's, waaronder waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelen.

2. Pagina 32, onderste regel, de tekst:

Overige kosten: deze stijgen onder andere door een verhoging met €500.000 van de impulsregeling wateroverlast.

Te vervangen door:

Overige kosten: deze stijgen onder andere door een verhoging met €500.000 van de impulsregeling water in de leefomgeving.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie ChristenUnie, Kees van Kranenburg


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke maatregelpakketten bodemdaling

Lees verder

Motie Noem het beestje bij de naam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer