Amen­dement Verbrede Impuls­re­geling niet vervangen door Impuls­re­geling Water­overlast


24 november 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Overwegende dat:

- De begroting een verhoging van €500.000 voorstelt voor de 'Impulsregeling Wateroverlast'';

- De 'Impulsregeling Wateroverlast' niet bestaat;

- Bedoeld wordt de 'Verbrede Impulsregeling 2018-2022' die gericht is op waterkwaliteit en op klimaat (https:/www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/gemeenten/impuls-water/);

- Deze bijdrageregeling had oorspronkelijk de titel 'Impuls Kwaliteitswater in de Stad'. Door een toevoeging van €150.000 per jaar voor klimaatmaatregelen is de regeling vervolgens omgedoopt tot 'Verbrede Impulsregeling'. Er is door het DB een uitvoeringsregeling aan toegevoegd meer gericht op klimaat;

- Met de in de begroting genoemde 'Impulsregeling Wateroverlast' en de toelichting daarbij wordt de regeling volledig gericht op wateroverlast en klimaat;

- Het AB heeft niet besloten tot een naamswijziging van de 'Verbrede Impulsregeling' en heeft niet besloten tot een verandering van de doelstelling gericht op klimaat i.p.v. klimaat en waterkwaliteit.


Besluit:

1. Pagina 30, kopje 6.2.1, 3e regel, de tekst

Deze stroomopwaarts gerichte werkwijze ondersteunen we met een verhoging van €500.000 van de impulsregeling 'wateroverlast'. Deze regeling gaan we breder inzetten voor alle klimaatthema's, waaronder waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelen.

Te vervangen door

Deze stroomopwaarts gerichte werkwijze ondersteunen we met een verhoging van €500.000 van de impulsregeling 'water in de leefomgeving'. Deze regeling gaan we ook inzetten voor alle klimaatthema's, waaronder waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelen.

2. Pagina 32, onderste regel, de tekst:

Overige kosten: deze stijgen onder andere door een verhoging met €500.000 van de impulsregeling wateroverlast.

Te vervangen door:

Overige kosten: deze stijgen onder andere door een verhoging met €500.000 van de impulsregeling water in de leefomgeving.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie ChristenUnie, Kees van Kranenburg


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen