Verslag AB 16 november: Weg uit de tunnel­visie op onder­wa­ter­drainage


16 november 2022

Het grootste agendapunt deze vergadering was de begroting. Anjo betoogt dat we juist nu andere keuzes moeten gaan maken.

3.1 2e Begrotingswijziging 2022

Wij stemmen in met de begrotingswijziging over 2022.

Bijdrage Anjo Travaille

3.2 Ontwerp-Begroting 2023

De titel van deze begroting is ‘Koers houden in roerige tijden’ en verteld daarmee precies wat er mis is met deze begroting. Juist nu geven meerdere ontwikkelingen aanleidingen tot andere keuzes. Met name de tunnelvisie op onderwaterdrainage past niet in de huidige tijd, betoogt Anjo, omdat dit een tijdelijke oplossing is voor een systeem dat de komende jaren flink op de schop gaat.

Even een technische toelichting: onderwaterdrainage bestaat uit een buizennetwerk onder weilanden, om zo met al dan niet hogere waterstanden vaker droge voeten te kunnen hebben, waardoor bijvoorbeeld tractoren niet wegzakken. Het wordt als een oplossing gezien tegen bodemdaling en daarmee co2-uitstoot in het Utrechtse veenweidegebied.

Probleem is, de nog niet lang geleden opgestarte pilots met onderwaterdrainage die we tot nu toe hebben geven geen significante conclusies over die co2-uitstoot. Daarnaast is de bodemdaling van het veen niet het enige probleem, met name de biodiversiteitscrisis en de eiwittransitie zullen een andere omgang met onze veengebieden vragen, bijvoorbeeld de omvorming naar natte teelten of natuur. Toch blijft deze coalitie grotendeels inzetten op onderwaterdrainage. Wij hebben hiervoor twee amendementen ingediend:

Amendement Pilots remming bodemdaling met onderwaterdrainage niet succesvol

Amendement Pilots niet opschalen, wel blijven meten en scenario’s maken voor NPLG

Bijdrage Anjo Travaille

3.3 Belastingverordeningen 2023

Wij stemmen in met dit besluit.

Gerelateerd nieuws

Verslag AB 5 oktober 2022

Deze eerste vergadering van het Algemeen Bestuur na het zomer reces van 2022 begon met een aantal installaties van nieuwe AB-...

Lees verder

Kandidatenlijst waterschapsverkiezingen 2023 bekend!

Op 20 november j.l. zijn op het 35e congres voor de Partij voor de Dieren in Den Bosch de kandidatenlijsten vastgesteld voor ...

Lees verder