Amen­dement Pilots remming bodem­daling met onder­wa­ter­drainage niet succesvol


12 december 2022

Amendement

Pilots remming bodemdaling met onderwaterdrainage niet succesvol

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 16 november 2022

Constaterende dat:

  • De afgelopen jaren zijn diverse pilots uitgevoerd met de techniek onderwaterdrainage. Onderwaterdrainage is een techniek waarmee remming van bodemdaling wordt beoogd.
  • De pilot resultaten laten geen eenduidige resultaten zien met betrekking tot remming van bodemdaling. De resultaten geven geen antwoord op de vraag of onderwaterdrainage effect heeft op de snelheid van bodemdaling en daarmee op de doelstelling van 50% remming van bodemdaling.
  • In de Ontwerp begroting 2023 wordt op pagina 32, eerste zin onder het kopje ‘(Integrale) gebiedsprocessen’ aangegeven dat de OWD pilots succesvol zijn.

Overwegende dat:

  • OWD Pilotprojecten zijn uitgevoerd omdat we wilden weten wat de effecten op bodemdaling zijn. We hebben geen effect gemeten. Daarom kunnen we niet stellen dat de pilotprojecten succesvol zijn.

Besluit:

Op pagina 32, kopje ‘(Integrale) gebiedsprocessen’, eerste zin:

Gebiedsprocessen die vanuit de regio zijn opgestart, hebben tot nu toe geleid tot een aantal succesvolle pilots in het veenweidegebied.

Te vervangen door:

Gebiedsprocessen die vanuit de regio zijn opgestart, hebben tot nu toe niet geleid tot inzicht in de mogelijkheden van remming van bodemdaling met onderwaterdrainage in het veenweidegebied.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie ChristenUnie, Christine Pleijsier

Fractie AWP, Carel Dieperink

Fractie 50plus, Rob Verhoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

WN, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Pilots niet opschalen, wel blijven meten en scenario’s maken voor NPLG

Lees verder

Motie Inzicht in nadelen en voordelen van hengelen op waterschapsdoelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer