Amen­dement Pilots niet opschalen, wel blijven meten en scena­rio’s maken voor NPLG


12 december 2022

Amendement

Pilots niet opschalen, wel blijven meten en scenario’s maken voor NPLG

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 16 november 2022

Constaterende dat:

  • De afgelopen jaren zijn pilots uitgevoerd met onderwaterdrainage (OWD), gericht op remming van bodemdaling. Er is geen eenduidig effect gemeten op bodemdaling.
  • Opschalen van deze techniek is een financieel, technisch, bestuurlijk en ecologisch risico. Mogelijk werkt de OWD techniek niet of heeft het ongewenste effecten, mogelijk werkt de techniek niet goed genoeg om de snelheid van bodemdaling met 50% te remmen. De effecten van OWD op de ambities m.b.t. remming van bodemdaling na 2030 zijn onzeker.
  • In het veenweidegebied zijn naast bodemdaling en CO2 uitstoot vele grote ruimtelijke opgaven zoals aanpak van stikstof en landbouwtransitie (o.a. vanuit Nationaal Programma Landelijk Gebied, NPLG), waterkwaliteit, waterberging en energietransitie. Grootschalige aanleg van OWD kan contraproductief zijn voor de aanpak van andere opgaven en is bijvoorbeeld bij functieverandering mogelijk overbodig.

Overwegende dat:

  • We niet weten welk effect OWD heeft op de huidige en toekomstige doelen met betrekking tot bodemdaling.
  • De grote ruimtelijke opgaven (zoals stikstof en landbouwtransitie in NPLG) niet gebaat zijn bij de toepassing van een techniek die deels andere oplossingen in het gebied in de weg kan zitten.
  • Er behoefte is aan scenario’s voor de diverse opgaven in het veenweidegebied ten behoeve van o.a. NPLG.

Besluit:

Op pagina 32, kopje ‘(Integrale) gebiedsprocessen’, laatste alinea, eerste en tweede zin:

We naderen het einde van de pilotfase en de start van de opschalingsfase. Deze opschaling doen we samen met andere partijen en krijgt een sterk adaptief, lerend en innoverend karakter.

Te vervangen door:

We naderen het einde van de pilotfase. Tot nu toe is er geen eenduidig resultaat op de remming van bodemdaling gemeten. We blijven meten of er in de komende jaren wel een eenduidig resultaat ontstaat. Er is nu geen aanleiding om de OWD pilots op te schalen. Wel gaan we scenario’s uitwerken met diverse oplossingsrichtingen, waaronder landbouwtransitie en verandering van landgebruik, die aansluiten op de grote maatschappelijke opgaven die in het veenweidegebied liggen. Met deze scenario’s bereiden wij o.a. een inhoudelijke inbreng voor het NPLG voor.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie ChristenUnie, Christine Pleijsier

Fractie AWP, Carel Dieperink

Fractie 50+, Rob Verhoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

WN, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Proactieve houding in het veenweidgebied

Lees verder

Amendement Pilots remming bodemdaling met onderwaterdrainage niet succesvol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer