Motie Trans­pa­rantie in biodi­ver­siteit bij peil­be­sluiten


11 mei 2022

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 11 mei 2022.

Constaterende dat:

- Een goede biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is;

- De achteruitgang van de biodiversiteit sneller gaat dan ooit (HDSR tussenbericht uitvoering duurzaamheidsprogramma, maart 2022)

- De door HDSR gehanteerde peilen veel invloed hebben op de biodiversiteit in een gebied;

- Biodiversiteit van betekenis is in gebieden met verschillende ruimtelijke functies zoals natuur, landbouw en bebouwd gebied

Overwegende dat:

- Aan peilbesluiten een integrale afweging ten grondslag ligt;

- Het DB serieuze stappen heeft gezet om de integraliteit en de transparantie van het afwegingsproces te verhogen, maar biodiversiteit beperkt expliciet wordt meegewogen;

- Een transparante integrale afweging van biodiversiteit, gezien het belang en de invloed van het peil, ook op het niveau van individuele peilgebieden plaats dient te vinden.

Draagt het college op:

- Om bij toekomstige peilbesluiten expliciet voor elk peilvak aan te geven hoe de biodiversiteit is gewogen in het proces en wat de impact van de gekozen peilen is op de biodiversiteit.

en gaat over tot de orde van de dag.


Fractie PvdD, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel DieperinkStatus

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, 50PLUS

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Inzicht in remming van bodemdaling bij peilbesluiten

Lees verder

Motie Vergroening assets als standaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer