Bestuurs­voorstel natuur­kwa­liteit 'Sterke Lekdijk'


26 juni 2019

In 2017 is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gestart met een project om de Lekdijk te versterken, dit project heet: Sterke Lekdijk.
De Lekdijk moet versterkt worden omdat hij nu niet voldoet aan de normen die er zijn voor de veiligheid van een dijk (deze normen staan in de Waterwet, 2017). De Lekdijk is een lange dijk van bijna 56 kilometer, dus om deze dijk zo goed mogelijk te versterken zijn er verschillende deelprojecten die zich steeds richten op een stukje van de dijkversterking. Voor een van de deelprojecten: Salmsteke, heeft het dagelijks bestuur van het waterschap (het dagelijks bestuur bestaat uit de partijen: Water Natuurlijk, LNE, CDA en PvdA) drie alternatieven gepresenteerd. Deze drie alternatieven laten zien op welke drie verschillende manieren de dijk versterkt kan worden. Het dagelijks bestuur heeft aangeven zelf het eerste alternatief de beste optie te vinden.

Tijdens de algemene vergadering op 26 juni is hierover gestemd. De Partij voor de Dieren heeft tegen het voorstel gestemd. Wij vonden dat dit voorstel namelijk niet de beste uitwerking zou hebben op milieu, natuur en biodiversiteit. Waarden die voor onze partij heel belangrijk zijn. De meeste andere partijen zijn wel akkoord gegaan met het voorstel en het voorstel is daarom aangenomen. Om toch te zorgen dat er zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur, hebben wij een motie ingediend.

In deze motie staat dat we willen dat er goed wordt nagedacht over natuur bij dit project. Daarom willen we dat er in samenwerking met de provincie en andere betrokkenen een zogeheten ‘bestuursvoorstel natuurkwaliteit’ wordt ontwikkeld voor het project Sterke Lekdijk. Veel partijen zijn het met ons eens. Deze motie is namelijk mede ondertekend door de fracties van de Algemene Waterschapspartij, de ChristenUnie, de PvdA, Water Natuurlijk en 50PLUS. Op verzoek van het dagelijks bestuur is er voor gekozen om deze motie op dit moment aan te houden. Dit
betekent dat de motie niet is aangenomen, maar ook niet is verworpen. Er is voor gekozen om de natuurkwaliteit verder te bespreken tijdens een themabijeenkomst op 4 september 2019. Een themabijeenkomst is een besloten avond waarbij de leden van het Algemeen Bestuur bijeenkomen om inhoudelijk en interactief over het onderwerp door te praten.