Bijdrage Visie Toekomst­be­stendig Water­systeem


3 maart 2021

Voorzitter,

De Visie Toekomstbestendig Watersysteem geeft een prima strategie voor het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot waterkwantiteitsvraagstukken. Het Amsterdam-Rijn Kanaal is onze achilleshiel en met deze strategie kunnen we regionale en lokale problemen voorkomen, dan wel acceptabel maken. Dat is een mooi begin.

Maar over waterkwaliteit gaat het nauwelijks in deze visie. En dat terwijl de waterkwaliteit juist zwaar onder druk staat door de toenemende effecten van de klimaatcrisis: De vissen die overlijden in een drooggevallen sloot of dieren die geen voedsel meer vinden in een verdroogde bodem; Bomen die afsterven en natuurgebieden die hun sponswerking verliezen; Wateroverlast, zoals overstroming, zorgt voor verdrinking en eutrofiëring. En dan zijn de effecten van toenemende verstedelijking, recreatie en exoten nog niet mee genomen. En we lezen letterlijk in de Visie, dat als we geen lange termijn visie en strategie hebben voor waterkwaliteit en biodiversiteit, de weidevogels in ons beheergebied zullen uitsterven.

Een watersysteem gaat per definitie over de kwantiteit EN over de kwaliteit van het water. Floris Alkemade betoogde op de afgelopen thema-avond, dat we als waterschap veel meer op een integrale manier naar het landschap moeten kijken, juist omdat alles met elkaar verbonden is. Een visie en strategie met betrekking tot een ‘Toekomstbestendig Watersysteem’, zou dus moeten gaan over waterkwantiteit én waterkwaliteit.

In de Visie staat dan ook dat er wordt aanbevolen deze visie op korte termijn uit te breiden met

“een visie op scenario’s die van betekenis zijn voor de waterkwaliteit en kansrijke strategieën op te stellen om hiermee om te gaan”

De Partij voor de Dieren onderschrijft de noodzaak van een dergelijke visie voor waterkwaliteit zeer. Dat geldt ook voor de fracties van de AWP, De ChristenUnie en 50+. Wij dienen daarom bij deze een motie in met de titel:

“Toekomstbestendig watersysteem vraagt om langetermijnvisie waterkwaliteit”

Met het volgende dictum:

“Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden: In 2021 een langetermijnvisie en strategie voor waterkwaliteit, als separaat rapport of als aanvulling op de Visie Toekomstbestendig Watersysteem, ter besluitvorming voor te leggen aan het AB van HDSR.”

Dank u voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer