Vragen over Viswa­teren


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen (ex. Art. 40 Regelement van Orde HDSR) Partij voor de Dieren

Geacht college,

Onlangs is er in de Utrechtse gemeenteraad gesproken over de nieuwe Nota Dierenwelzijn. In deze nota is nog volop ruimte voor hengelen terwijl dit van grote negatieve impact is op het milieu. Omdat HDSR hier ook een rol in speelt, hebben wij een aantal vragen opgesteld. Verzoek om deze schriftelijk te beantwoorden.

Afspraken

  • Op dit moment loopt er een contract over visrechten (tot 1 januari 2022) tussen HDSR, Gemeente Utrecht en de Utrechtse Hengelsportvereniging (AUHV). Dit betreft het contract dat is opgesteld op 20 december 2016 met het kenmerk: H2016-118/6824 en 3939560 betreft: ‘Goedkeuring Huurovereenkomst’.

Vragen

  1. Het contract zoals hierboven genoemd geeft aan dat hengelen bij Amelisweerd verboden is omdat dit een kwetsbaar natuurgebied betreft, maar dat er in de Kromme Rijn nog wel gevist mag worden. Terwijl de Kromme Rijn straks ook langs Amelisweerd loopt. Waarom is er geen algeheel hengelverbod voor heel Amelisweerd inclusief de Kromme Rijn? Volgens de wethouder van gemeente Utrecht komt dit omdat HDSR verantwoordelijk is voor dit water.
  2. Welke voorwaarden stelt HDSR aan hengelaars of aan hengelsportverenigingen voor het gebruik van wateren die HDSR beheert?
  3. Is er een overzicht/kaart beschikbaar waaruit we kunnen opmaken welke wateren HDSR beheert en in welke wateren gehengeld mag worden?


Met vriendelijke groet,

Merel Hendriks
Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Beantwoording vragen

Hierna worden de vragen beantwoord waarbij voor de leesbaarheid eerst de betreffende vraag wordt herhaald.

Vraag 1:
Het contract zoals hierboven genoemd geeft aan dat hengelen bij Amelisweerd verboden is omdat dit een kwetsbaar natuurgebied betreft, maar dat er in de Kromme Rijn nog wel gevist mag worden. Terwijl de Kromme Rijn straks ook langs Amelisweerd loopt. Waarom is er geen algeheel hengelverbod voor heel Amelisweerd inclusief de Kromme Rijn? Volgens de wethouder van gemeente Utrecht komt dit omdat HDSR verantwoordelijk is voor dit water.

Antwoord:
Het waterschap is geen partij (d.w.z. contractpartner) in het door u genoemde contract; het betreft een huurovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de AUHV. Bovendien heeft de door u genoemde overeenkomst geen betrekking op de Kromme Rijn. Het visrecht op de Kromme Rijn wordt al vele jaren verhuurd, eerst door de provincie Utrecht en – nadat HDSR juridisch eigenaar is geworden van de Kromme Rijn – nu door HDSR, zie ook de overzichtskaart in de bijlage. Wij hebben vanuit het oogpunt van recreatief medegebruik geen bezwaren tegen hengelen op de Kromme Rijn, mits dit gebruik past binnen de huidige wet- en regelgeving en het waterschap zijn beheertaak adequaat kan blijven uitvoeren.

Vraag 2
Welke voorwaarden stelt HDSR aan hengelaars of aan hengelsportverenigingen voor het gebruik van wateren die HDSR beheert?

Antwoord:
In de huurovereenkomsten visrecht worden artikelen opgenomen betreffende: inhoud visrecht, huurtermijn en huurprijs, beheer viswater, het uitzetten en onttrekken van vis, voorschriften gebruik van vistuig, viswedstrijden, zorgplicht en voorkomen schade en overlast, gedoogplicht tijdelijke werkzaamheden, uitgeven van schriftelijke toestemming, schade en aansprakelijkheid, overdraagbaarheid overeenkomst, kosten overeenkomst, tussentijdse opzegging en ontbinding.

Vraag 3
Is er een overzicht/kaart beschikbaar waaruit we kunnen opmaken welke wateren HDSR beheert en in welke wateren gehengeld mag worden?

Antwoord:
HDSR kan alleen het visrecht verhuren van watergangen waarvan het waterschap juridisch gezien volledig eigenaar is. Deze overzichtskaart hebben wij in de bijlage toegevoegd. Op de volgende website is ook te vinden op welke wateren (dus niet alleen HDSR wateren) wel of niet mag worden gevist: www.visplanner.nl

Interessant voor jou

Vragen Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Vragen over Ecologisch beheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer