Vragen over Ecolo­gisch beheer


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen (ex. Art. 40 Regelement van Orde HDSR) Partij voor de Dieren

Geacht college,

Onlangs hebben wij geconstateerd dat groen op verschillende plekken wordt kaal gemaaid in onze regio. Het is niet altijd duidelijk of dit gedaan wordt in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden of in opdracht van gemeenten in de regio. Vandaar dat we een aantal vragen hebben over de mate waarin ecologisch beheer door de HDSR wordt ingevuld. Verzoek om deze schriftelijk te beantwoorden.

Afspraken

  • HDSR heeft de Gedragscode Flora en Fauna ondertekend, waarin staat hoe tijdens het maaien rekening moet worden gehouden met flora en fauna bij beheer en onderhoud. Afspraken op detailniveau zijn terug te vinden in de code, maar enkele voorbeelden zijn dat er gewerkt moet worden in de minst kwetsbare periode en er in maaidatum en maaimethode rekening wordt gehouden met het in stand houden van beschermde soorten.
  • Ook heeft HDSR in 2016 een motie aangenomen betreft ecologisch beheer op dijken. Hierop is toegezegd dat op alle dijken beheer zou worden toegepast wat de biodiversiteit bevordert, tenzij de locatie het niet toelaat omwille van onder andere technische of financiële redenen.
  • Tot slot staat er ook in het huidige coalitieakkoord onderschreven dat gestreefd wordt naar bloemrijke dijken, ecologisch beheer, het bevorderen van natuur en biodiversiteit en een gezonde insectenstand.

Vragen

  1. Kunt u aangeven waar en wanneer het waterschap verantwoordelijk is voor het maaibeleid en waar en wanneer de gemeente verantwoordelijk is?
  2. Hoe kan het dat bij sommige vijvers en watergangen al het riet gelijktijdig wordt gemaaid?
  3. Wat wordt er sinds de motie ‘Ecologisch beheer tenzij’ anders gedaan in het beheer op dijken? Wat zijn de effecten?
  4. Is of wordt er n.a.v. de afspraak in het coalitieakkoord over ecologisch beheer nieuw beleid gemaakt?
  5. Worden uitgangspunten zoals de aangenomen motie ‘Ecologisch beheer tenzij’ en de flora en fauna gedragscode, goed gecommuniceerd met de (onder)aannemers voor het uitvoeren van onderhoud?


Met vriendelijke groet,

Merel Hendriks
Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 24 mrt. 2020

Beantwoording vragen
Hierna worden de vragen beantwoord waarbij voor de leesbaarheid eerst de betreffende vraag worden herhaald.

Vraag 1:
Kunt u aangeven waar en wanneer het waterschap verantwoordelijk is voor het maaibeleid en waar en wanneer de gemeente verantwoordelijk is?

Antwoord:
In de legger Oppervlaktewateren van het waterschap is voor alle watergangen binnen het beheergebied van HDSR opgenomen wie verantwoordelijk is voor het onderhoud (zowel het maaionderhoud als het baggeronderhoud). Deze legger is van toepassing op zowel het landelijk als het stedelijk gebied. Ook voor de waterkeringen hebben we een drietal leggers; in de bijbehorende leggerteksten zijn de onderhoudsplichtigen vastgelegd. De leggers (incl. leggerteksten) zijn te raadplegen via de HDSR-website ( leggers watergangen ).

Vraag 2:
Hoe kan het dat bij sommige vijvers en watergangen al het riet gelijktijdig wordt gemaaid?

Antwoord:
Omdat niet duidelijk is op welke locatie(s) u precies doelt met uw vraag is het lastig om een gericht antwoord te geven. De intentie van het waterschap is om het beheer van watergangen en oevers zo veel mogelijk gefaseerd uit te voeren en conform de Gedragscode Wet Natuurbescherming (Wnb) voor Waterschappen voor het onderdeel Soortbescherming (2019) en de daarbij behorende werkprotocollen van het waterschap.

Vraag 3:
Wat wordt er sinds de motie ‘Ecologisch beheer tenzij’ anders gedaan in het beheer op dijken? Wat zijn de effecten?

Antwoord:
Op onze primaire waterkeringen passen we sinds vele jaren een beheer toe dat, behalve op erosiebestendigheid, tevens gericht is op het ontwikkelen van soortenrijke dijkvegetaties en de door u genoemde motie sluit hierop goed aan. Beide doelen laten zich prima verenigen in het momenteel toegepaste beheer (2x/jr. maaien en afvoeren). Ook zijn pilots opgestart op een aantal regionale waterkeringen. De pilotdijkvakken zijn nu twee jaar ecologisch beheerd (2x/jr. maaien en afvoeren). De pilotdijkvakken zijn voor 2020 in de maaikaart opgenomen, waardoor het ecologisch beheer is vastgelegd. Ook staat in 2020 een inventarisatie op de planning om kansen in beeld te brengen voor het opschalen naar meer dijkvakken. De uitkomsten van de pilots worden meegenomen in het op te stellen beheer- en onderhoudsplan voor de regionale keringen waarin het ‘Ecologisch beheer tenzij’ onder andere zijn plaats gaat vinden, afgewogen tegen andere hierbij te betrekken aspecten, zoals bijvoorbeeld de financiële. Omdat het ontwikkelen van soortenrijke vegetaties tijd kost en van veel factoren afhankelijk is, is het nu nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over ontwikkeling van de vegetatie door het aangepaste maaibeheer.

Vraag 4:
Is of wordt er n.a.v. de afspraak in het coalitieakkoord over ecologisch beheer nieuw beleid gemaakt?

Antwoord:
Ja. Zoals bij de vorige vraag al beschreven komt er een beheer- en onderhoudsvisie voor de regionale waterkeringen waarin aandacht is voor biodiversiteit. Ook maakt het in ecologisch opzicht verder optimaliseren van het eigen beheer en onderhoud van watergangen onderdeel uit van de plannen die momenteel worden voorbereid voor de nieuwe KRW-planperiode 2022-2027.

Vraag 5:
Worden uitgangspunten zoals de aangenomen motie ‘Ecologisch beheer tenzij’ en de flora en
fauna gedragscode, goed gecommuniceerd met de (onder)aannemers voor het uitvoeren van
onderhoud?”

Antwoord:
Ja, dit is op verschillende manieren geborgd:
o Werken conform de Wnb en de hierop gebaseerde gedragscode is in de bestekken opgenomen;
o De van toepassing zijnde ecologische werkprotocollen van HDSR zijn als bijlage bij de uitvraag van de bestekken gevoegd.
o Biodiversiteit, ecologie en natuurwetgeving staan op de agenda tijdens de startgesprekken met de aannemers. Hierbij is ook een ecoloog van HDSR aanwezig.
o De praktijkecoloog van HDSR is voor aannemers bereikbaar bij vragen m.b.t. ecologie en natuurwetgeving.
o Lopende de uitvoeringsperiode wordt op projectniveau het onderwerp ecologie standaard geagendeerd in de tweewekelijke directie-overleggen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien nodig schuift de praktijkecoloog bij deze overleggen aan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over Viswateren

Lees verder

Vragen over Visserijkundig onderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer