Vragen over Visse­rij­kundig onderzoek


Indiendatum: feb. 2020

Schriftelijke vragen (ex. Art. 40 Regelement van Orde HDSR) Partij voor de Dieren


Geacht college,

Wij zijn op de hoogte gebracht van een visserijkundig onderzoek (zie bijlage) dat uitgevoerd gaat worden door de gemeente Utrecht, de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hier stellen wij graag een aantal vragen over, verzoek om deze schriftelijk te beantwoorden.

Vragen

 1. Is dit onderzoek een initiatief van HDSR of de AUHV? En wat is de verhouding tussen het HDSR, de gemeente en de AUHV voor dit water? (bvb eigenaar/beheerder/pachter).

  “De AUHV werkt samen met de gemeente en het waterschap aan verbetering van de visstand.”
 2. Welk doel heeft het verbeteren van de visstand? Is dat het bevorderen van ecologie, de mogelijkheid om deze vissen later weer op te hengelen, of een andere reden?
 3. Op welke vissen wordt gefocust? Zijn dat karpers (omdat het doel is ze later op te hengelen) en/of andere vissen? Zo ja, welke vissen zijn dit?
 4. Als het doel is de ecologie te bevorderen, wat zijn dan de plannen voor andere waterdieren zoals salamanders, padden en kikkers?

  “Zij zullen tussen ca. 9.00 uur tot 15.00 uur de locatie afvissen. Alle vis wordt na het onderzoek weer netjes teruggezet.”
 5. Waarom is het nodig om deze vissen allemaal uit het water te halen? Dit levert stress, pijn en angst op. Zijn er geen andere manieren?
 6. Klopt het dan er geen gebruik gemaakt wordt van hengels? Indien er wel hengels gebruikt worden: waarom?
 7. De vissen worden ‘netjes teruggezet’ zegt men, maar deze actie heeft zeker negatieve gevolgen voor het welzijn van de vissen. Waarom stemt de HDSR hiermee in? Wat is het belang van deze meting voor HDSR?

  “Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zegen (net) en electrovisapparatuur”.
 8. De ene hengelsite zegt dat de vis niet wordt verdoofd, maar ‘dat hij door electrovisapparatuur het net in zwemt’. Deze site: Visserij service Nederland zegt dat de vissen wel worden verdoofd. Hoe zit dit?
 9. Op de genoemde site staat ook: “Een goed uitgevoerde elektrovisserij levert geen schade of sterfte onder de gevangen vissen op.” Hoe gaat HDSR garanderen dat er geen vissen gewond raken of sterven door dit apparaat?

  Er wordt een aantal schoolklassen uitgenodigd om bij het ‘onderzoek’ aanwezig te zijn.
 10. Wie heeft deze scholen uitgenodigd, wat is de leeftijd van de kinderen en wat is het doel van het uitnodigen van deze schoolklassen (ze liefde voor het hengelen bijbrengen?)?
 11. Hoe staat de HDSR tegenover het feit dat de AUHV kinderen op scholen vislessen geven en ze hierdoor warm probeert te maken voor hengelen?

  Tot slot
 12. Wie van de HDSR is bij dit ‘onderzoek’ aanwezig? En op welke manier gaat de HDSR hier aandacht aan besteden in haar communicatiemiddelen? Nodigt de HDSR mensen en partijen ook actief uit om hierbij aanwezig te zijn? Zo ja, waarom?


Met vriendelijke groet,

Merel Hendriks
Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 9 mrt. 2020

Beantwoording vragen

Hierna worden de vragen beantwoord waarbij voor de leesbaarheid eerst de betreffende vraag wordt herhaald.

Vraag 1:
Is dit onderzoek een initiatief van HDSR of de AUHV? En wat is de verhouding tussen het HDSR, de gemeente en de AUHV voor dit water? (bvb eigenaar/beheerder/pachter).

Antwoord:
Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht, AUHV en HDSR. De Plas Veldhuizen is in eigendom van de gemeente. De visrechten zijn door de gemeente uitgegeven aan de AUHV. Het waterschap is beheerder t.a.v. de waterkwaliteit- en kwantiteit.

Vraag 2:
Welk doel heeft het verbeteren van de visstand? Is dat het bevorderen van ecologie, de mogelijkheid om deze vissen later weer op te hengelen, of een andere reden?

Antwoord:
De aanwezige visstand is een indicatie voor waterkwaliteit en ecologie. Om plannen te kunnen opstellen ter verbetering van de ecologie en waterkwaliteit is het ook van belang om meer inzicht te hebben in de soortensamenstelling en aantallen vissen.

Vraag 3:
Op welke vissen wordt gefocust? Zijn dat karpers (omdat het doel is ze later op te hengelen) en/of andere vissen? Zo ja, welke vissen zijn dit?

Antwoord:
Het visserijkundig onderzoek betreft alle vissoorten.

Vraag 4:
Als het doel is de ecologie te bevorderen, wat zijn dan de plannen voor andere waterdieren zoals salamanders, padden en kikkers?

Antwoord:
Andere waterdieren worden in dit onderzoek niet meegenomen. Bij het opstellen van eventuele plannen wordt uiteraard ook rekening gehouden met andere waterdieren.

Vraag 5:
Waarom is het nodig om deze vissen allemaal uit het water te halen? Dit levert stress, pijn en angst op. Zijn er geen andere manieren?

Antwoord:
Voor dit betreffende water zijn geen andere geschikte methoden. Conform de landelijke richtlijnen wordt circa 15% van het wateroppervlak en circa 20% van de oevers afgevist. De resultaten worden vervolgens geëxtrapoleerd voor de hele plas. Dus slechts een deel van de vissen in de plas wordt daadwerkelijk uit het water gehaald.

Vraag 6:
Klopt het dan er geen gebruik gemaakt wordt van hengels? Indien er wel hengels gebruikt worden: waarom?

Antwoord:
Dat klopt, er wordt geen gebruik gemaakt van hengels.

Vraag 7:
De vissen worden ‘netjes teruggezet’ zegt men, maar deze actie heeft zeker negatieve gevolgen voor het welzijn van de vissen. Waarom stemt de HDSR hiermee in? Wat is het belang van deze meting voor HDSR?

Antwoord:
Wij stemmen hiermee in met als doel het bevorderen van de ecologie en waterkwaliteit, zie beantwoording vraag 2.

Vraag 8:
De ene hengelsite zegt dat de vis niet wordt verdoofd, maar ‘dat hij door electrovisapparatuur het net in zwemt’. Deze site zegt dat de vissen wel worden verdoofd: https://visserijservicenederland.nl/technieken-en-materialen/elektrovisserij/. Hoe zit dit?

Antwoord:
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland en zij maken bij het onderzoek gebruik van twee soorten visvangtuigen, namelijk de zegen en het elektrovisapparaat (conform STOWA-systematiek). Er wordt gebruik gemaakt van elektrovissen indien niet of niet effectief (bijvoorbeeld langs oevers) kan worden gevist met netten (zegen). Voor het visserijkundig onderzoek is een ontheffing nodig van de gemeente en het onderzoek wordt alleen uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het welzijn van de vissen.

Vraag 9:
Op de genoemde site staat ook: “Een goed uitgevoerde elektrovisserij levert geen schade of sterfte onder de gevangen vissen op.” Hoe gaat HDSR garanderen dat er geen vissen gewond raken of sterven door dit apparaat?

Antwoord:
Zoals bij antwoord op vraag 7 en 8 aangegeven wordt het onderzoek uitgevoerd door Sportvisserij Nederland conform de landelijke STOWA-systematiek en door gecertificeerde medewerkers. Dat betekent echter niet dat HDSR de door u gevraagde garanties kan afgeven.


Vraag 10:
Wie heeft deze scholen uitgenodigd, wat is de leeftijd van de kinderen en wat is het doel van het uitnodigen van deze schoolklassen (ze liefde voor het hengelen bijbrengen?)?

Antwoord:
De scholen zijn uitgenodigd door de AUHV. In de voorbereiding hebben alle partijen ingeschat dat het goed is om in het kader van voorlichting scholen uit te nodigen. Wij willen kinderen zo kennis laten opdoen over dit onderdeel van hun leefomgeving.

Vraag 11:
Hoe staat de HDSR tegenover het feit dat de AUHV kinderen op scholen vislessen geven en ze hierdoor warm probeert te maken voor hengelen?

Antwoord:
In gesprekken met de AUHV en de gemeente Utrecht is afgesproken om dierenwelzijn meer onder de aandacht te brengen. Als dierenwelzijn wordt meegenomen in de vislessen, dan staan wij hier positief tegenover. Sportvisserij Nederland en AUHV werken momenteel op verzoek van gemeente en HDSR aan een voorlichtingsplan, waarmee ze inzicht geven in de lessen die worden aangeboden.

Vraag 12:
Wie van de HDSR is bij dit ‘onderzoek’ aanwezig? En op welke manier gaat de HDSR hier aandacht aan besteden in haar communicatiemiddelen? Nodigt de HDSR mensen en partijen ook actief uit om hierbij aanwezig te zijn? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Indien mogelijk zal een deel van de dag een ecoloog aanwezig zijn. HDSR heeft hier verder in haar communicatiemiddelen geen aandacht aan besteed. Wij hebben partijen dus niet actief uitgenodigd

Interessant voor jou

Vragen over Ecologisch beheer

Lees verder

Vragen over Golfbaan Amelisweerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer