Vragen over Golfbaan Amel­is­weerd


Indiendatum: 6 apr. 2020

Schriftelijke vragen ex. Art. 40 Regelement van Orde HDSR

Geachte Collega,

Golfclub Amelisweerd heeft in 2019 een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd van ruim 7 kilometer. Eerder was bekend, zie nieuwsbericht in de bijlage van 4 december 1996, dat de golfclub op vervuilde grond is aangelegd. Voor de nieuwe drainage betekent dit dat het regenwater door de vervuilde grond zakt en via de nieuwe drainage in de vijver terecht komt, of bij droog weer over het terrein wordt uitgespreid. Hier stellen wij graag een aantal vragen over, verzoek om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

  1. Bent u bekend met deze situatie?
  2. Is er door HDSR een vergunning af gegeven voor het aanleggen van de drainage? Zo ja, welke voorwaarden zijn hierbij gesteld?
  3. Hoe groot is het risico dat dit voor verdere vervuiling van de omgeving zorgt?
  4. Wordt de waterkwaliteit hier gemeten?
  5. Is bij u bekend waar dit water wordt geloosd of dat dit water wordt gezuiverd?
  6. Stelt het Dagelijks Bestuur vervolgacties voor?


Met vriendelijke groet,

Merel Hendriks Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 apr. 2020
Antwoorddatum: 20 mei 2020

Geachte heer Travaille,

Op 6 april 2020 heeft mevrouw Hendriks namens uw fractie ons college een aantal schriftelijke vragen gesteld inzake bovenvermeld onderwerp. De inleiding bij uw vragen en de vragen zelf zijn hierna in cursief herhaald. Onze beantwoording is vervolgens per vraag daaraan toegevoegd.


Geacht college,

Golfclub Amelisweerd heeft in 2019 een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd van ruim 7 kilometer. Eerder was bekend, zie nieuwsbericht in de bijlage van 4 december 1996, dat de golfclub op vervuilde grond is aangelegd. Voor de nieuwe drainage betekent dit dat het regenwater door de vervuilde grond zakt en via de nieuwe drainage in de vijver terecht komt, of bij droog weer over het terrein wordt uitgespreid.

Hier stellen wij graag een aantal vragen over, verzoek om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Golfclub Amelisweerd heeft in 2019 een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd van ruim 7 kilometer. Eerder was bekend, zie nieuwsbericht in de bijlage van 4 december 1996, dat de golfclub op vervuilde grond is aangelegd. Voor de nieuwe drainage betekent dit dat het regenwater door de vervuilde grond zakt en via de nieuwe drainage in de vijver terecht komt, of bij droog weer over het terrein wordt uitgespreid.

1. Bent u bekend met deze situatie?

2. Is er door HDSR een vergunning af gegeven voor het aanleggen van de drainage?

Zo ja, welke voorwaarden zijn hierbij gesteld?

3. Hoe groot is het risico dat dit voor verdere vervuiling van de omgeving zorgt?

4. Wordt de waterkwaliteit hier gemeten?

5. Is bij u bekend waar dit water wordt geloosd of dat dit water wordt gezuiverd?

6. Stelt het Dagelijks Bestuur vervolgacties voor?


1. Bent u bekend met deze situatie?

Antwoord:

Wij zijn deels bekend met de situatie. De onttrekking van grondwater voor beregening is bij ons gemeld, conform de Keur. De drainage en het kwantitatief lozen vallen onder de zorgplicht in de Keur. Dit hoeft niet gemeld te worden of hiervoor een vergunning aangevraagd te worden.


2. Is er door HDSR een vergunning af gegeven voor het aanleggen van de drainage? Zo ja, welke voorwaarden zijn hierbij gesteld?

Antwoord:

Er is dus in het kader van de Keur geen vergunning met voorwaarden afgegeven.


3. Hoe groot is het risico dat dit voor verdere vervuiling van de omgeving zorgt?

Antwoord:

Bij het afdekken van verontreinigde grond wordt een minimale afdekking van 50 cm aangehouden. Drainagesystemen worden in die 50 cm aangelegd. Het regenwater of beregeningswater komt dus niet in contact met de verontreiniging voordat dit wordt afgevoerd via het drainagesysteem. De Golfbaan als ‘integrale inrichting’ valt onder het Activiteitenbesluit (landelijke wetgeving) en heeft in dat kader de plicht heeft om lozing van verontreinigd water te voorkomen. De gemeente is zowel WABO-bevoegd gezag voor de golfclub als integrale inrichting, als bevoegd gezag voor de verontreiniging. Aangezien de drainage in schone grond ligt hoeft de afvoer van drainagewater ook niet in het kader van het Activiteitenbesluit gemeld te worden. Er geldt zorgplicht. Aangenomen dat de regels voor de verontreiniging zijn toegepast, wordt er van uitgegaan dat de kans op verontreiniging van het drainagewater heel klein is. Het is verder aannemelijk en we vertrouwen er op dat de gemeente, bij twijfel van de verontreinigingssituatie bij de golfclub, het hoogheemraadschap als waterkwaliteitsbeheerder betrekt.


4. Wordt de waterkwaliteit hier gemeten?

Antwoord:

De waterkwaliteit daar wordt door het hoogheemraadschap niet op reguliere basis gemeten.


5. Is bij u bekend waar dit water wordt geloosd of dat dit water wordt gezuiverd?

Antwoord:

De lozingspunten van het drainagesysteem zijn bij het hoogheemraadschap niet bekend. Het uitgangspunt is dat het geloosde water niet verontreinigd is. Hierdoor is er geen noodzaak om zuiveringsmaatregelen voor te schrijven.


6. Stelt het Dagelijks Bestuur vervolgacties voor?

Antwoord:

De kans op verontreiniging van het lozingswater is heel klein. De risico’s blijken naar het oordeel van het college voldoende afgedekt. In zorgvuldige (risico-) afweging bij de Ja, mits-regelgeving, is besloten om in de Keur voor dit soort kleine onttrekkingen en lozingen tot zorgplicht over te (kunnen) gaan. En in gezamenlijkheid, functionerend als een overheid, levert het samenspel met ander bevoegd gezag voldoende waarborgen.

Interessant voor jou

Vragen over Visserijkundig onderzoek

Lees verder

Vragen over Gebruik Glyfosaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer