Vragen over omgang met gravende dieren


Indiendatum: 4 nov. 2022

Voor ons waterschap vindt het doden van muskusratten plaats, wat helaas wettelijk verplicht is. Los van het feit dat wij diervriendelijkere alternatieven zien en sterke twijfels hebben over de efficiëntie, valt het de Partij voor de Dieren op dat de publieke communicatie over de bestrijding vaak de ernst van het dierenleed verbloemt, bijvoorbeeld door de bestrijding ‘beheer’ te noemen, door kleurplaten van muskusratten uit te delen op het evenement ‘900 jaar waterbeheer’ en het vak van muskusrattenbestrijder op een zeer positieve manier te framen op dit evenement en ook bijvoorbeeld op sociale media, waarbij het ernstige leed wordt verzwegen.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

  1. Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat bestrijding van muskusratten het welzijn van deze dieren ernstig schaadt doordat deze dieren hierdoor een lange lijdensweg moeten doorstaan en uiteindelijk dood gaan door deze manier van ‘beheer’? Zo nee, waarom niet?
  2. Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat, ondanks de bestrijdingsverplichting, er met respect moet worden gesproken over het dier, er transparant gecommuniceerd wordt over het grote aantal gedode dieren en er altijd genoemd wordt dat deze dieren lijden en sterven door de gebruikte bestrijdingsmethoden, bijvoorbeeld wanneer er via de sociale mediakanalen over het vak van muskusrattenbestrijder wordt gesproken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat HDSR voortaan om met dit onderwerp in haar communicatie?
  3. Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat een promotie kleurplaat van een muskusrat, inclusief een logo van het muskusrattenbeheer, niet past bij een organisatie die verantwoordelijk is voor het systematisch uitroeien van deze zoogdieren in Nederland en respectloos is richting dit dier en misplaatst en op z’n minst wrang is richting kinderen, wanneer zij beseffen hoe er met dit dier wordt om gegaan door de organisatie die ze deze kleurplaat heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?
  4. Is HDSR bereid om het woord ‘beheer’ in deze context te vervangen in ‘bestrijding’ of ‘doding’, omdat dit de kern van de werkzaamheden is, van preventie nauwelijks sprake is en dit een eerlijk en transparant beeld geeft van deze praktijk? Zo nee, waarom niet?

Bij de bestrijding van de muskusrat hanteert het waterschap het motto ‘terugdringen tot de landsgrens’, waarbij velen van deze woelmuisachtigen worden gedood. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor diervriendelijke alternatieven, zoals maatregelen om keringen te beschermen tegen graverij, onder andere omdat graverij door dieren altijd zal bestaan en daarmee de bestrijding. Zie daarvoor onze aangenomen motie uit 2010 (https://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl/moties/motie-bestendigheidsmaatregelen-muskusratten). Voor de AB van 6 juli is bij het agendapunt 3.4 Grootonderhoudsplan Primaire Keringen een aanvullende notitie toegevoegd, waarin is gesteld dat dergelijke maatregelen niet kosteneffectief zijn en dat deze maatregelen niet meer worden overwogen.

Ondertussen maakt de bever in Nederland haar opmars. Deze beschermde dieren worden inmiddels ook gedood in enkele provincies, lazen we afgelopen week. Zie daarvoor https://nos.nl/artikel/2449301-eerste-bevers-afgeschoten-in-gelderland.

In Zuid-Holland heeft de rechter deze week echter bepaald dat bevers niet meer gedood mogen worden, zie daarvoor https://www.animalrights.nl/succes-bevers-zuid-holland-mogen-niet-meer-gedood-worden.

Daarover de volgende vraag:

5. Houdt HDSR in haar beleid omtrent muskusratten, bevers en andere gravende dieren rekening met de mogelijkheid dat het doden van deze dieren op termijn verboden kan worden, waarbij alternatieve maatregelen alsnog een betere keuze kunnen blijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manieren wordt dit nu al toegepast?

Alvast dank voor de beantwoording.

Indiendatum: 4 nov. 2022
Antwoorddatum: 6 dec. 2022

Vraag 1 :

Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat bestrijding van muskusratten het welzijn van deze dieren ernstig schaadt doordat deze dieren hierdoor een lange lijdensweg moeten doorstaan en uiteindelijk dood gaan door deze manier van ‘beheer’? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. In het werkgebied van HDSR wordt 96% van de muskusratten gevangen op de klem. Dit is een snel dodend vangmiddel.

Vraag 2 :

Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat, ondanks de bestrijdingsverplichting, er met respect moet worden gesproken over het dier, er transparant gecommuniceerd wordt over het grote aantal gedode dieren en er altijd genoemd wordt dat deze dieren lijden en sterven door de gebruikte bestrijdingsmethoden, bijvoorbeeld wanneer er via de sociale mediakanalen over het vak van muskusrattenbestrijder wordt gesproken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat HDSR voortaan om met dit onderwerp in haar communicatie?

Antwoord:

Ja, dat gebeurt al. Tijdens voorlichting en andere communicatie uitingen (website, sociale media, folder) communiceren we altijd met respect voor het dier en veelal vanuit een voorlichtend karakter. Daarbij gaan we in waarom we de muskusrat bestrijden en met welke vangmiddelen. Ook met onze jaarcijfers zijn we transparant over het aantal gedode muskusratten in een jaar en communiceren dit proactief door middel van een persbericht.

Vraag 3 :

Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat een promotie kleurplaat van een muskusrat, inclusief een logo van het muskusrattenbeheer, niet past bij een organisatie die verantwoordelijk is voor het systematisch uitroeien van deze zoogdieren in Nederland en respectloos is richting dit dier en misplaatst en op z’n minst wrang is richting kinderen, wanneer zij beseffen hoe er met dit dier wordt om gegaan door de organisatie die ze deze kleurplaat heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Het uitgeven van de kleurplaat is onderdeel van een voorlichtingspakket op een basisschool. In de voorlichting wordt onder andere ook een video van Klokhuis vertoond over de bestrijding, laat de bestrijder een opgezette muskusrat zien en vertelt hij over zijn werk en waarom we als waterschap muskusratten bestrijden. En wat er gebeurt als we dat niet zouden doen. De kleurplaat laat zien hoe een muskusrat eruit ziet en heeft dus een educatieve insteek. De kleurplaat is ook uitgedeeld bij het festival 900 jaar waterbeheer bij de video’s waarin een bestrijder uitlegt wat een muskusrat is en waarom we deze bestrijden. Dus altijd met als insteek voorlichting/educatie.

Vraag 4 :

Is HDSR bereid om het woord ‘beheer’ in deze context te vervangen in ‘bestrijding’ of ‘doding’, omdat dit de kern van de werkzaamheden is, van preventie nauwelijks sprake is en dit een eerlijk en transparant beeld geeft van deze praktijk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij sluiten aan bij de gebruikelijke landelijke terminologie en daar wordt zowel beheer als bestrijding gebruikt.

Vraag 5.

Houdt HDSR in haar beleid omtrent muskusratten, bevers en andere gravende dieren rekening met de mogelijkheid dat het doden van deze dieren op termijn verboden kan worden, waarbij alternatieve maatregelen alsnog een betere keuze kunnen blijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manieren wordt dit nu al toegepast?

Antwoord:

Nee. De uitspraak die in Zuid-Holland is gedaan over het niet mogen doden van bevers, moet in de context worden geplaatst van het zeer geringe aantal incidenten in Zuid-Holland waarvoor het nodig was om het Beverprotocol toe te passen en de zeer beperkte schade die daaruit is voortgevloeid.

Daarnaast zijn in de rapportage van Bos & Gronouwe ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland; De mogelijkheden onderzocht (2018)’ twee uitvoerige analyses gegeven van kosten en baten. In die kosten en baten analyse is het scenario doorgerekend waarin op landelijke schaal de veiligheid wordt gewaarborgd door preventieve maatregelen in te zetten langs alle relevante waterkeringen. Uit de analyse volgt dat een scenario zonder bestrijding met preventieve maatregelen, economisch gezien duidelijk de minst voor de hand liggende keuze is.

Interessant voor jou

Vragen over dieren in straatkolken

Lees verder

Vragen over uitvoering duurzame voedselkeuzes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer