Vragen over dieren in straat­kolken


Indiendatum: 24 jan. 2022

Goeiemiddag,

Uit een onderzoek van RAVON in 2012 (https://natuurtijdschriften.nl/pub/568687/RAVON2013015005002.pdf) en uit recentere berichten van vrijwilligers in gemeente Houten, blijkt dat er veel dieren, met name amfibieën, terecht komen in straatkolken. Inmiddels zijn er op een aantal plekken maatregelen hiertegen getroffen. Om meer inzicht in te krijgen in dieren, met name amfibieën, die in het riool terecht komen, hebben wij hierbij de volgende vragen:

Straatkolken, valkuilen voor amfibieën111 tijdschrift RAVON 51 | decembe R 2013 jAARgANg 15 Numme 5 aangetroffen, waarvan 683 amfibieën, 95 zoogdieren (huisspitsmuis, huis- en bosmuis en enkele soorten woelmuizen) en 4 vogels. De soortennatuurtijdschriften.nl
  1. Is bekend of er dieren worden aangetroffen in de RWZI's?
  2. Zo ja, welke data zijn hierover beschikbaar, zoals aantallen en soorten, of zijn er (anekdotische) meldingen bekend?
  3. Zo nee, is het mogelijk dit te monitoren en het AB hierover in te lichten?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Frank-Juriën Dam

Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 jan. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

• Vraag 1 : Is bekend of er dieren worden aangetroffen in de RWZI's?

Antwoord: Ja, in de rwzi’s worden soms dieren aangetroffen.

• Vraag 2 : Zo ja, welke data zijn hierover beschikbaar, zoals aantallen en soorten, of zijn er

(anekdotische) meldingen bekend?

Antwoord: Nee, hiervan is geen data beschikbaar. Via straatkolken en rioolstelsel is het mogelijk dat er kleine dieren op de zuiveringen aankomen. De door het waterschap bepleite afkoppeling van de regenwaterafvoer van de vuilwaterafvoer via het gemeentelijke rioolstelsel zou dit probleem overigens nagenoeg geheel kunnen oplossen. Het rioolwater wordt met centrifugaalpompen op de riool(pers)gemalen aangevoerd naar de zuivering. Daar wordt het water van grove delen ontdaan d.m.v. een roterend rooster of trommel, waarna deze delen gewassen en geperst worden tot het zogenaamde “roostergoed”. Het gehele (geautomatiseerde) proces van ontvangen van rioolwater op de zuivering en ontdoen van grove delen is afgeschermd i.v.m. veiligheid (vrijkomen van H2S-gas, aanraking van roterende delen) en geur (afzuiging en geurbehandeling). Alleen in geval van storingen en/of onderhoud mag deze afscherming verwijderd worden. En bij die werkzaamheden wordt een enkele keer een dode rat gevonden. Van andere kleine dieren wordt op de zuivering niets meer gevonden.

• Vraag 3 : Zo nee, is het mogelijk dit te monitoren en het AB hierover in te lichten?

Antwoord: Nee, vanwege het beschreven proces en veiligheidsmaatregelen is het op een rwzi niet mogelijk om zicht te hebben op soorten of aantallen dieren.