Vragen over Oever­be­heerplan FUP


Indiendatum: okt. 2015

Schriftelijke vragen van AB-lid Willem van der Steeg (PvdD) n.a.v. Agendapunt 2C (Notulen, Actiepuntenlijst en leeswijzer) van de Gecombineerde Commissievergadering van 10 september 2015; ingebracht op 20 september 2015.

Agendapunt 2C (Notulen, Actiepuntenlijst en leeswijzer)

Actiepunt 3
Aanleiding: SKK 27-11-2014 / SKK 11-06-2015
Onderwerp / Actie: Eventueel onderzoek door werkgroep Oeverbeheer naar fauna-uittreedplaatsen (zie ook motie hierover in VV Delfland)

In de toelichting / leeswijzer op de Actiepuntenlijst van de Gecombineerde Commissie-vergadering van 10 september, is de volgende tekst opgenomen: “De heer Beugelink heeft, n.a.v. een vraag van dhr. Travaille (fractie PvdD), namens het college toegezegd om dit nader te bekijken. De betreffende motie is niet in stemming gebracht in de verenigde vergadering van Delfland, maar het college van Delfland heeft daar schriftelijk op gereageerd. Net als het college van Delfland in die reactie, is ook het college van De Stichtse Rijnlanden van oordeel dat hier geen nadere onderzoeken naar moeten worden ingesteld, noch dat op dit punt nieuwe beleidsdocumenten moeten worden opgesteld. Dit tegen de achtergrond dat deze uittreedplaatsen bij groene kades en bij (het toenemende aantal kilometers) natuurvriendelijke oevers als het ware al zijn ‘ingebakken’. Bij harde oevers (beschoeiingen, veelal in bebouwde kommen) willen we dit aspect – waar dat zinvol is - in de plannen meenemen. Hierbij is in onze opvatting ook een rol weggelegd voor gemeenten, die vaak eigenaar zijn van zo’n harde oever en – waar dat niet het geval is – kunnen ook particuliere eigenaren hieraan een bijdrage leveren. Aan dit aspect zullen we uiteraard in de onderlinge communicatie met gemeenten en in de communicatie met de omgeving ook nog de nodige aandacht besteden.
Het college is van mening dat zo’n pragmatische benadering voldoende mogelijkheden biedt om op een adequate wijze om te gaan met de behoefte aan fauna-uittreedplaatsen.".

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting heeft dhr. van der Steeg de volgende schriftelijke tekst en vragen ingebracht:
"Bij agendapunt 2c Notulen, mbt actiepunt 3 FUP's, zou er ook schriftelijk antwoord komen op mijn vraag. (Aangegeven werd dat het al 'ingebakken' is ( nat. vr. oevers) en bij harde oevers wordt het meegenomen. Ook is er eventueel communicatie met gemeente en/of particulieren.
Vraag daarbij: Hoe is het onderdeel van beleid?
Is het op een of andere manier vastgelegd (protocol?)?
Dezelfde vraag mbt communicatie/overleg met gemeente/particulieren.)".

Vraag 1
Hoe is het aspect van de uittreedplaatsen onderdeel van beleid?

Vraag 2
Is het aspect van de uittreedplaatsen op een of andere manier vastgelegd (protocol?)?

Vraag 3
Is het aspect van de uittreedplaatsen op een of andere manier vastgelegd voor wat betreft communicatie/overleg met gemeente/particulieren?

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 11 okt. 2015

Beantwoording van de schriftelijke vragen van AB-lid Willem van der Steeg (PvdD) n.a.v. Agendapunt 2C (Notulen, Actiepuntenlijst en leeswijzer) van de Gecombineerde Commissievergadering van 10 september 2015; ingebracht op 20 september 2015.

Vraag 1
Hoe is het aspect van de uittreedplaatsen onderdeel van beleid?

Antwoord
“Het aspect uittreedplaatsen” is onderdeel van het beleid door de inbreng van het waterschap in alle soorten waterplannen waarbij oeverinrichting aan de orde is (Watergebiedsplannen, Wijkwaterplannen en inrichtingsplannen). Het betreft daarbij in hoofdzaak de omvorming van beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers. Bij vervanging van beschoeiingen van het waterschap zelf, wordt aan de hand van praktische afwegingen nagegaan of de aanleg van een fauna-uittreedplaats (FUP) meerwaarde heeft en of de aanleg praktisch uitvoerbaar is. Indien dat het geval is, wordt de aanleg meegenomen in de projectopdracht.

Vraag 2
Is het aspect van de uittreedplaatsen op een of andere manier vastgelegd (protocol?)?

Antwoord
Het aspect van de uittreedplaatsen is niet vastgelegd in een protocol of vastgesteld beleid (zie ook de memo “Beleid ten aanzien van fauna-uittredeplaatsen” van 14 december 2010 (DM 351570)).
Alhoewel het aspect van de uittreedplaatsen niet is vastgelegd in een protocol of vastgesteld beleid heeft het waterschap wel de intentie om bij groot onderhoud van beschoeide oevers zogenaamde faunauittreedplaatsen (FUP’s) te realiseren. Een faunauittreedvoorziening wordt alleen aangelegd als het waterschap onder-houdsplichtig is voor de beschoeiing, indien een nieuwe beschoeiing wordt geplaatst en als de aanleg niet wordt verhinderd door wet- en regelgeving van andere overheden. Voor de realisatie van fauna-uittreedplaatsen worden deze uitgangspunten als richtlijn aangehouden. Het waterschap houdt hiermee vast aan de pragmatische aanpak, die ook in de toelichting / leeswijzer van de Actiepuntenlijst wordt genoemd.

Vraag 3
Is het aspect van de uittreedplaatsen op een of andere manier vastgelegd voor wat betreft communicatie/overleg met gemeente/particulieren?

Antwoord
Het aspect van de uittreedplaatsen is niet vastgelegd in een protocol of beleidsstuk voor communicatie of overleg met gemeentes of met particulieren. Wel zet het waterschap zich middels communicatie naar, en overleg met, de gebiedspartners actief in voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers. Dit geldt ook voor de aanleg van fauna-uittreedplaatsen bij de vervanging van onze eigen beschoeiingen.
Omdat regelgeving voor bescherming van de fauna geen bevoegdheid van het waterschap is, stellen wij ons terughoudend op voor wat betreft de realisatie van fauna-uittreedplaatsen in beschoeiingen die niet bij het waterschap in onderhoud zijn

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer