Vragen over Evaluatie Maai­beleid


Indiendatum: okt. 2015

Schriftelijke vragen van AB-lid Willem van der Steeg (PvdD) n.a.v. de Gecombineerde Commissievergadering van 10 september 2015; ingebracht op 20 september 2015.

Agendapunt 5.2.B (Evaluatie maaionderhoud watergangen), Gecombineerde Commissie-vergadering d.d. 10 september 2015

Vraag
Blz. 8 Er staat dat gedoogd wordt dat gewassen tot aan de slootkant worden verbouwd en dat dit problemen geeft voor het onderhoud. Waarom is er gedoogbeleid? Geeft dit eventueel risico m.b.t bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die daardoor in het water komen?

Vraag
Door het college is toegezegd dat in de evaluatie de ecologie expliciet zou worden meegenomen. Nu staat er vooral dat er geen informatie is (blz. 6). Echter, er is op zijn minst inzicht nodig in eventuele vissterfte, en uitvoering volgens de Gedragscode Flora- en faunawet. Ecologie kan bijv. in het geding zijn doordat schuilende vissen worden opgeschept. Als het goed is, komt er ook een evaluatie in 2015 (blz. 5). Wordt ecologie nu wel serieus meegenomen in die evaluatie? Dit om te voorkomen dat er de volgende keer wederom aangegeven wordt dat er geen informatie is.

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 11 okt. 2015

Beantwoording van de schriftelijke vragen van AB-lid Willem van der Steeg (PvdD) n.a.v. de Gecombineerde Commissievergadering van 10 september 2015; ingebracht op 20 september 2015.

Agendapunt 5.2.B (Evaluatie maaionderhoud watergangen), Gecombineerde Commissie-vergadering d.d. 10 september 2015

Vraag
Blz. 8 Er staat dat gedoogd wordt dat gewassen tot aan de slootkant worden verbouwd en dat dit problemen geeft voor het onderhoud. Waarom is er gedoogbeleid? Geeft dit eventueel risico m.b.t bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die daardoor in het water komen?

  • Het gedogen van het verbouwen van gewassen tot aan de slootkant wordt al jaren door het waterschap (en haar voorgangers) gedaan. In het “oude” onderhoudsregime gaf dit weinig problemen. De eerste maaironde werd uitgevoerd voor dat de gewassen flink waren gegroeid en de laatste maaironde stond gepland nadat de gewassen waren geoogst. Met het invoeren van een andere onderhoudsfrequentie zijn we vorig jaar tegen het probleem van gewasschade aangelopen. Om eventuele schadeclaims te voorkomen wordt het informatietraject met de agrarische sector uitgebreid. Hierbij wordt de trits eerst voorlichting, dan het individuele gesprek en dan handhaving gevolgd. Alternatief is om te gaan handhaven op het verbouwen van gewassen op de onderhoudsstrook langs de watergang. Dit vraagt een forse inzet van onze handhavers. De problemen die nu worden ervaren zijn nog niet zo groot dat hiervoor is gekozen.
  • Het risico dat bestrijdingsmiddelen in het water komen is altijd aanwezig. Elk gewas heeft zijn eigen norm hoe breed de teeltvrije zone t.o.v. de watergang moet zijn. Het is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de agrariër/loonwerker om zich aan deze norm te houden. Het toezicht op de aanwezigheid van een adequate teeltvrije zone wordt meegenomen binnen de algemene handhavingsactiviteiten van het waterschap, maar of bij het uitvoeren van een bespuiting die teeltvrije zone ook in acht wordt genomen, is veel lastiger te constateren.

Vraag
Door het college is toegezegd dat in de evaluatie de ecologie expliciet zou worden meegenomen. Nu staat er vooral dat er geen informatie is (blz. 6). Echter, er is op zijn minst inzicht nodig in eventuele vissterfte, en uitvoering volgens de Gedragscode Flora- en faunawet. Ecologie kan bijv. in het geding zijn doordat schuilende vissen worden opgeschept. Als het goed is, komt er ook een evaluatie in 2015 (blz. 5) Wordt ecologie nu wel serieus meegenomen in die evaluatie? Dit om te voorkomen dat er de volgende keer wederom aangegeven wordt dat er geen informatie is.

  • Ook in 2015 wordt het maaiseizoen geëvalueerd. De totale evaluatie staat in december gepland om in het college te worden behandeld waarna deze ter informatie aan de commissie SKK wordt verzonden. In de totale evaluatie wordt ecologie expliciet meegenomen. Hierin komen o.a. de genoemde ecologische aspecten aan de orde. Bepaalde ecologische effecten zijn pas na meerdere jaren meetbaar. Het is dus niet altijd mogelijk om goed onderbouwde conclusies te trekken. Naast het maaibeheer is de ecologische ontwikkeling afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld temperatuur, wanneer er voor het laatst gebaggerd is en de mate van kroosvorming. Wij streven ernaar om in 2019, bij het opnieuw vaststellen van de kredieten voor de voorziening voor het watersysteemonderhoud, de lange termijneffecten op de ecologie te kunnen presenteren.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer