Vragen over massale vissterfte in Maarssen


Indiendatum: jul. 2011

Geacht College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van HDSR,

Toelichting

1. Kent u het bericht ‘Massale vissterfte’?[1]

2a. Deelt u de mening in het artikel dat door de aanwezigheid van schotten maaiafval zich in doodlopende stukken ophoopt en dit de sterfte onder vissen tot gevolg heeft? Zo ja, bent u bereid deze schotten te verwijderen en/of zorgen te dragen voor het opruimen van maaiafval na het maaien?

2b. Zo nee, kunt u uitleggen wat volgens u de oorzaak is van deze massale vissterfte in de singels in Maarssen?

3. Kunt u uiteenzetten hoe in de toekomst een massale vissterfte als deze volgens u voorkomen kan worden? Kunt u tevens uitleggen hoe u hier invulling aan gaat geven en binnen welke termijn?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend.

Istar Faber

[1]http://lasvegas.bazoon.nl/CWNG_VAR/front/index.asp?type=32&Letter=1&PaginaID=11488&CatID=159&SubID=196

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 23 aug. 2011

1 ) Kent u het bericht ‘Massale vissterfte’?[1]

Antwoord
Dit bericht is bij het college bekend.

2a) Deelt u de mening in het artikel dat door de aanwezigheid van schotten maaiafval zich in doodlopende stukken ophoopt en dit de sterfte onder vissen tot gevolg heeft? Zo ja, bent u bereid deze schotten te verwijderen en/of zorgen te dragen voor het opruimen van maaiafval na het maaien?

2b) Zo nee, kunt u uitleggen wat volgens u de oorzaak is van deze massale vissterfte in de singels van Maarssen?

Antwoord
De ophoping van afval bij de schotten kan mede oorzaak zijn geweest van de vissterfte. De werkelijke oorzaak is niet meer te achterhalen. De aannemer heeft volgens het protocol gewerkt waarbij de watertemperatuur lager was dan 25 graden Celsius. Opwerveling van bodemslib kan ook een rol hebben gespeeld.
De betreffende schotten zijn houten damwanden, die ca. 15jaar geleden op verzoek van de gemeente Maarssen aan de westkant van Maarssenbroek zijn geplaatst om het kwelwater vast te houden dat daar relatief veel voorkomt. Hierdoor worden de aldaar aanwezige kwelvegetaties behouden. Het verwijderen van de schotten zou tot verlies van deze zeldzame vegetaties leiden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat zich bij de schotten tijdens maaien vissterfte voordoet. Om deze redenen zijn wij niet bereid de schotten te verwijderen. Het maaisel wordt na het maaien altijd direct verwijderd.

3 ) Kunt u uiteenzetten hoe in de toekomst een massale vissterfte als deze volgens u voorkomen kan worden? Kunt u tevens uitleggen hoe u hier invulling aan gaat geven en binnen welke termijn?

Antwoord
Waar we met maaiboot onderhoud moeten plegen omdat door de aanwezige bebouwing op een andere wijze geen onderhoud mogelijk is, is altijd een risico op vissterfte. Mocht blijken dat bij de schotten tijdens onderhoud vaker vissterfte gaat optreden zullen wij ons beraden op maatregelen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer