Vragen over half­jaar­rap­portage Muskus­rat­ten­beheer 2013


Indiendatum: jan. 2014

Vragen van de Partij voor de Dieren d.d. 25-01-2014 naar aanleiding van Cie BMZ d.d. 21-01-2014 betreffende de ter kennisneming aangeboden “Halfjaarrapportage 2013 Muskusrattenbeheer” (DM 766040).

  1. Wij zijn verheugd dat de registratie van schade dmv GPS van start zal gaan. Is de app op dit moment al geschikt voor de registratie van schade of alleen nog voor registratie van vangsten?
  2. Dank voor het onder de aandacht brengen bij de andere waterschappen van het belang van preventieve maatregelen tegen muskusratgraverij. Wij zijn benieuwd wat de waterschappen zullen gaan ondernemen op dit terrein. Is daarover al meer bekend?
  3. De veldproef is vorig jaar begonnen. Is inmiddels bekend wat het percentage mannelijke muskusratten is dat bij de voorjaars- en najaarstrek in de vangkooien gedood wordt?
  4. Wordt in de veldproef ook onderzoek gedaan naar de economische schade van de muskusratgraverij? De mogelijkheid bestaat, dat het goedkoper is om telkens de schade te herstellen dan de muskusratten te doden.
  5. In waterschap Rijnland was een motie door het DB overgenomen waarin opgeroepen werd om geen eenzijdige communicatie toe te passen in de voorlichting over muskusratten. De spandoek op pagina 23 bevat zeer gekleurde informatie, die ik zelfs zou kunnen kwalificeren als propaganda voor de bestrijding van muskusratten. Dat betreuren wij zeer. Is het mogelijk om ons het voorlichtingsmateriaal voor scholen te doen toekomen? Hopelijk is dit niet zo gekleurd als de spandoek.
  6. In de beleidsnota muskusrattenbeheer stond dat de populatie in de veenweidegebieden in de Lopiker- en Krimpenerwaard moeilijk te bedwingen is en dat dit soort gebieden altijd veel inzet blijven vragen. Hoe is de vangstontwikkeling in deze gebieden het afgelopen jaar verlopen? Als er inderdaad permanent hoge ureninzet voor bestrijding nodig is, zullen preventieve maatregelen naar verwachting met name hier kosteneffectief zijn. Daarom stellen wij voor om juist in deze gebieden preventieve maatregelen toe te passen. Zijn er op dit moment plannen om daar preventieve maatregelen toe te passen?
  7. Gezien de eisen die een muskusrat stelt aan een hol, is het aannemelijk dat er veel minder holen gegraven worden in natuurvriendelijke oevers. Bovendien is het voorstelbaar dat de graverij in een natuurvriendelijke oever minder schade aanricht en minder risico's teweegbrengt. Wordt dit ook meegenomen in de veldproef? Als het niet onderzocht wordt in de veldproef, vinden wij het van belang om dit vanuit HDSR op te pakken.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend

Wanda Bodewitz

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 20 feb. 2014

1) Wij zijn verheugd dat de registratie van schade dmv GPS van start zal gaan. Is de app op dit moment al geschikt voor de registratie van schade of alleen nog voor registratie van vangsten?

Antwoord
We zijn begin 2014 druk bezig om de vangst registratie gereed te maken voor GPS met een app. Vervolgens komt de verdere ontwikkeling van functionaliteiten, waaronder schade registratie en meldingen van schades aan de deelnemende waterschappen aan de beurt. Dit jaar verwachten we het registreren van schade door middel van de app verder te onderzoeken. Schade wanneer aangetroffen wordt overigens altijd gemeld aan het betreffende waterschap.

2) Dank voor het onder de aandacht brengen bij de andere waterschappen van het belang van preventieve maatregelen tegen muskusratgraverij. Wij zijn benieuwd wat de waterschappen zullen gaan ondernemen op dit terrein. Is daarover al meer bekend?

Antwoord
Het nemen van preventieve maatregelen is een verantwoordelijkheid van het individuele waterschap. Muskusrattenbeheer kan hier desgevraagd bij adviseren waar het elementen uit haar vakgebied betreft. Voor zover haar invloed reikt, stimuleert Muskusrattenbeheer het nemen van preventieve maatregelen: zo zijn preventieve maatregelen een vast agendapunt in de bilaterale en Muskusrattenbeheer-brede overleggen met de waterschappen.

3) De veldproef is vorig jaar begonnen. Is inmiddels bekend wat het percentage mannelijke muskusratten is dat bij de voorjaars- en najaarstrek in de vangkooien gedood wordt?

Antwoord
De Veldproef duurt drie jaar. Dit is een minimale periode om betrouwbare gegevens te kunnen verzamelen. Landelijk is afgesproken geen tussentijdse gegevens te verspreiden.

4) Wordt in de veldproef ook onderzoek gedaan naar de economische schade van de muskusratgraverij? De mogelijkheid bestaat, dat het goedkoper is om telkens de schade te herstellen dan de muskusratten te doden.

Antwoord
Dat is in inderdaad een subvraag in het onderzoek.

5) In waterschap Rijnland was een motie door het DB overgenomen waarin opgeroepen werd om geen eenzijdige communicatie toe te passen in de voorlichting over muskusratten. De spandoek op pagina 23 bevat zeer gekleurde informatie, die ik zelfs zou kunnen kwalificeren als propaganda voor de bestrijding van muskusratten. Dat betreuren wij zeer. Is het mogelijk om ons het voorlichtingsmateriaal voor scholen te doen toekomen? Hopelijk is dit niet zo gekleurd als de spandoek.

Antwoord
Op het spandoek staat onze wettelijke opdracht in voor een groot publiek begrijpelijk woorden. Onze wettelijk opdracht is: ‘het voorkomen van schade aan alle waterstaatswerken veroorzaakt door woel- en graafwerk van muskus- en beverratten’ op het spandoek staat: ‘De waterschappen zijn verantwoordelijk voor veilige dijken en een goed functionerend watersysteem. Muskusratten worden gevangen omdat ze dit systeem ondermijnen en een gevaar vormen voor onze veiligheid.’ Gevolgd door een oproep om te melden. Daarmee voldoet Muskusrattenbeheer aan het verzoek van de bestuurlijk conferentie van 13 april in Weesp (zie verslag) en de daarop aangepaste beleidsnota Muskusrattenbeheer 2012-2015 (pag. 17).

Er is geen specifiek voorlichtingsmateriaal voor scholen.

6) In de beleidsnota muskusrattenbeheer stond dat de populatie in de veenweidegebieden in de Lopiker- en Krimpenerwaard moeilijk te bedwingen is en dat dit soort gebieden altijd veel inzet blijven vragen. Hoe is de vangstontwikkeling in deze gebieden het afgelopen jaar verlopen? Als er inderdaad permanent hoge ureninzet voor bestrijding nodig is, zullen preventieve maatregelen naar verwachting met name hier kosteneffectief zijn. Daarom stellen wij voor om juist in deze gebieden preventieve maatregelen toe te passen. Zijn er op dit moment plannen om daar preventieve maatregelen toe te passen?

Antwoord
Het nemen van preventieve maatregelen is een verantwoordelijkheid van het individuele waterschap. Muskusrattenbeheer kan hier desgevraagd bij adviseren waar het elementen uit haar vakgebied betreft. Voor zover haar invloed reikt, stimuleert Muskusrattenbeheer het nemen van preventieve maatregelen: zo zijn preventieve maatregelen een vast agendapunt in de bilaterale en Muskusrattenbeheer-brede overleggen met de waterschappen. Dat geld ook voor de Lopiker- en Krimpenerwaard.

Volgens de beleidsnota streeft Muskusrattenbeheer naar een zo laag mogelijke populatie over zo’n groot mogelijke gebied. Dit heeft positieve effecten voor het hele beheergebied en zorgt er voor dat we uiteindelijk minder dieren hoeven te doden. Overigens laten de jaarcijfers -ook in het moeilijke gebied van de Lopiker en Krimpenerwaard- een mooie daling in vangsten zien.

7) Gezien de eisen die een muskusrat stelt aan een hol, is het aannemelijk dat er veel minder holen gegraven worden in natuurvriendelijke oevers. Bovendien is het voorstelbaar dat de graverij in een natuurvriendelijke oever minder schade aanricht en minder risico's teweegbrengt. Wordt dit ook meegenomen in de veldproef? Als het niet onderzocht wordt in de veldproef, vinden wij het van belang om dit vanuit HDSR op te pakken.

Antwoord
Natuurvriendelijke oevers zijn een vrij nieuwe ontwikkeling waar allemaal interessante onderzoeksvragen over gesteld kunnen worden. Op dit moment werkt Muskusrattenbeheer al mee aan De Veldproef. Een onderzoek dat wereldwijd zijn gelijke niet kent qua omvang en intensiteit. Muskusrattenbeheer zal zelf niet het initiatief nemen om daar nog aanvullend onderzoek op te doen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer