Vragen over Gebruik Glyfosaat


Indiendatum: 25 aug. 2020

Goedemiddag,

Hoeveel grond (ha) wordt op dit moment door het waterschap verpacht en als daar zicht op is, hoeveel grond verwacht HDSR binnen het project Sterke Lekdijk te gaan verpachten? Is een glyfosaatverbod nu onderdeel van de pachtvoorwaarden van het HDSR?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Frank-Juriën Dam
Fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 aug. 2020
Antwoorddatum: 29 sep. 2020

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 25 augustus 2020 de volgende vragen gesteld:

“Hoeveel grond (ha) wordt op dit moment door het waterschap verpacht en als daar zicht op is, hoeveel grond verwacht HDSR binnen het project Sterke Lekdijk te gaan verpachten? Is een glyfosaatverbod nu onderdeel van de pachtvoorwaarden van het HDSR?”

Naar aanleiding van de vragen van de heer Dam kan in algemeenheid gemeld worden dat HDSR op percelen die zij in eigen beheer heeft en derhalve niet in pacht worden uitgegeven geen glyfosaat wordt gebruikt.


Vraag 1

Hoeveel grond (ha) wordt op dit moment door het waterschap verpacht en als daar zicht op is, hoeveel grond verwacht HDSR binnen het project Sterke Lekdijk te gaan verpachten?

Antwoord:

Momenteel is door HDSR ruim 100 ha verpacht op basis van geliberaliseerde pacht, reguliere pacht en grondhuur in het gehele werkgebied. Dit is verdeeld over 32 contracten. De gronden die in het kader van Sterke Lekdijk verworven gaan worden, zullen in gebruik aangeboden worden aan de voormalige eigenaren. Voor zover dit grond betreft die in agrarisch gebruik is, zal dit op basis van geliberaliseerde pacht (groter dan 1 ha) of pacht voor geringe oppervlakte (kleiner dan 1 ha) plaatsvinden. In de bekrachtigde grondstrategie Sterke Lekdijk is een verduidelijking gemaakt van het benodigde oppervlakte aan te verwerven kering. Op basis van de oorspronkelijke raming was er sprake van een grondoppervlakte van circa 280 ha bestaande uit het binnentalud, beheerstrook en binnenberm. In het nieuwe beleid is vastgesteld dat alleen het binnentalud plus 5 meterstrook wordt aangekocht. Voor de binnenberm volstaat een zakelijk recht. Hoe de grenzen exact worden gelegd is momenteel nog niet bekend. Daarnaast geldt dat verkoop door een grondeigenaar vrijwillig is indien er op het betreffende perceel geen maatregel wordt uitgevoerd. Aangezien de opgave voor de meeste deeltrajecten nog niet concreet is, kunnen we alleen een hele globale inschatting maken van de te verpachten gronden als gevolg van de grondverwerving bij Sterke Lekdijk. Hierbij geldt dat een maximum van ca 150 ha aan pachtgronden zal worden toegevoegd aan het huidige areaal indien op alle grond die binnen het aan te kopen grondbeslag ook actief aangekocht zou worden.


Vraag 2

Is een glyfosaatverbod nu onderdeel van de pachtvoorwaarden van het HDSR?

Antwoord:

Nee, er is geen sprake van een algemeen glyfosaatverbod als onderdeel van de pachtvoorwaarden van HDSR. Wel is in een aantal specifieke situaties een verbod van gewasbeschermingsmiddelen in de pachtvoorwaarden opgenomen, en daarmee dus ook van glyfosaat (glyfosaat is in twee varianten wettelijk toegelaten door het CTGB):

- Voor keringen (buitendijks) geldt een verbod op gewasbeschermingsmiddelen;

- Voor meer recent in gebruik uitgegeven gronden is meestal ook een verbod opgenomen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het nu geldende beleidskader (beleidsnota grondzaken, kadernota grond- en vastgoed) bevat geen algemene restrictie op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, na een oproep in het algemeen bestuur in 2015 is door het college advies gevraagd aan het team grondzaken over de mogelijkheid om deze restrictie toe te voegen aan nieuwe pachtcontracten. Sindsdien wordt deze voorwaarde meestal toegevoegd.

Er zijn twee situaties waarvoor is afgesproken om geen verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de pachtvoorwaarden op te nemen:

-De binnendijkse percelen langs de primaire kering die in eigendom worden verworven en daarna weer in pacht worden uitgegeven aan de voormalig eigenaar: de afspraak is dat het waterschap alleen dezelfde wijzigingen kan aanbrengen in de pachtvoorwaarden die ook wijzigen in de regelgeving (Keur, algemene regels en beleidsregels).

-De gronden die aangekocht worden met een strategisch oogmerk (om o.a. als ruilgrond te kunnen dienen). Ook hier blijft het gebruik van wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen toegestaan.

Het college heeft nieuwe grondbeleid in voorbereiding, en daarin wordt ook gekeken naar de voorwaarden met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen op de eigen percelen van het waterschap. Naar verwachting wordt dit grondbeleid halverwege 2021 behandeld in het algemeen bestuur.

Interessant voor jou

Vragen over Golfbaan Amelisweerd

Lees verder

Vragen over Afschot Knobbelzwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer