Vragen over Afschot Knob­bel­zwanen


Indiendatum: 12 nov. 2020

Beste leden van het dagelijks bestuur,

Onlangs kregen wij bericht van de Utrechtse statenfractie van de Partij voor de Dieren dat voor de provincie Utrecht een ontheffing is verleent voor de afschot van knobbelzwanen. De zwaan is één van de grootste dieren in ons watersysteem. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar door hun opvallende gracieuze verschijning zijn ze ook belangrijk voor de beleving van watersystemen. Bovendien staat de zwaan prominent in het logo van HDSR.

Vragen aan het dagelijks bestuur:

1. Bent u op de hoogte van de ontheffing van het afschieten van knobbelzwanen door de provincie Utrecht?

2. Bent u ervan op de hoogte dat de knobbelzwaan een beschermde inheemse diersoort is die leeft in onze wateren, waarbij de populatie een stabiel aantal broedparen laat zien sinds 2000 volgens SOVON en dat de trend in het aantal waargenomen knobbelzwanen in Utrecht geen toename of afname laat zien?

3. Bent u het met ons eens dat de knobbelzwaan onderdeel is van ons ecologische systeem en daarmee een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de ecologische balans in onze wateren en dat het 'creeëren van een landschap van angst' door onder andere de afschot hier geen onderdeel van uit maakt?

4. Bent u het met ons eens dat de totale schade in 2017 van € 16.427 en een gemiddelde getaxeerde schade van € 6.300 per jaar (2012-2017) het afschot niet rechtvaardigen?

5. Bent u het met ons eens dat de zwaan niet alleen een mooi HDSR logo is, maar ook als soort thuis hoort in ons watersysteem zonder dat ze wordt afgeschoten?

6. Zo ja, bent u bereid om u zich openlijk uit te spreken tegen het afschot van zwanen in ons waterschap en bent u bereid de provincie Utrecht hierop aan te spreken?

Met vriendelijke groet,

Frank-Juriën Dam
fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 nov. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de ontheffing van het afschieten van knobbelzwanen door de provincie Utrecht?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2: Bent u ervan op de hoogte dat de knobbelzwaan een beschermde inheemse diersoort is die leeft in onze wateren, waarbij de populatie een stabiel aantal broedparen laat zien sinds 2000 volgens SOVON en dat de trend in het aantal waargenomen knobbelzwanen in Utrecht geen toename of afname laat zien?

Antwoord:

Ja, de knobbelzwaan is een beschermde inheemse diersoort ingevolge de Wet natuurbescherming. Deze wet voorziet daarbij eveneens in een algemene bevoegdheid voor de provincie (college van Gedeputeerde Staten) om onder strikte voorwaarden een ontheffing te verlenen van het verbod op het opzettelijk doden of vangen van vogels.

Vraag 3: Bent u het met ons eens dat de knobbelzwaan onderdeel is van ons ecologische systeem en daarmee een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de ecologische balans in onze wateren en dat het 'creeëren van een landschap van angst' door onder andere de afschot hier geen onderdeel van uit maakt?

Antwoord:

Ja, de knobbelzwaan komt gewoon voor in Nederland en is daarmee onderdeel van het ecologische systeem; wij zijn het niet eens met uw opvatting dat GS met het verlenen van een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming een “landschap van angst” zou creëren.

Vraag 4: Bent u het met ons eens dat de totale schade in 2017 van € 16.427 en een gemiddelde getaxeerde schade van € 6.300 per jaar (2012-2017) het afschot niet rechtvaardigen?

Antwoord:

Dat is een bestuurlijke afweging die ingevolge de Wet natuurbescherming toekomt aan het college van GS.

Vraag 5: Bent u het met ons eens dat de zwaan niet alleen een mooi HDSR logo is, maar ook als soort thuis hoort in ons watersysteem zonder dat ze wordt afgeschoten?

Antwoord:

Het college van GS heeft als bevoegd gezag in deze zaak voldoende termen aanwezig geacht om gebruik te maken van de hem toekomende bevoegdheid ingevolge de Wet natuurbescherming voor het verlenen van de door u in vraag 1 genoemde ontheffing.

Vraag 6: Zo ja, bent u bereid om u zich openlijk uit te spreken tegen het afschot van zwanen in ons waterschap en bent u bereid de provincie Utrecht hierop aan te spreken?

Antwoord:

Nee, daartoe zijn wij niet bereid; zie ook ons antwoord op vraag 4. Bovendien geldt dat GS hierop desgewenst aangesproken kan worden door Provinciale Staten van Utrecht.