Motie Versneld uitfa­seren vislood


14 november 2018
Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 14november 2018

november 2018

Constaterende dat:

  • Door het gebruik van lood door hengelaars jaarlijks naar schatting 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470.000 kilo ín zee- en kustwater (citaat uit Green Deal);
  • De Loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: "Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier.' (citaat Loodcode);
  • ln Europese regelgeving lood wordt aangemerkt als een significant risico voor het aquatisch milieu (zie tekst Green Deal);
  • Loodgebruik naast een bron van vervuiling voor het milieu, ook directe gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Bij het verwerken van lood voor vislood komen giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters neerslaan (zie tekst Green Deal);
  • De waterschappen op 22 mei 2018 samen met andere partijen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij hebben gesloten, waarbij de partijen bij de Green Deal ernaar streven om binnen 10 jaar het gebruik van lood in de sportvisserij te stoppen;
  • Dit streven niet geborgd wordt door een algemeen verbindend voorschrift en het resultaat volledig afhangt van goodwill van partijen.

Spreekt als haar mening uit:

  • Tien jaar een te lange termijn te vinden om loodgebruik door hengelaars uit te faseren uit onze wateren;


Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Te onderzoeken hoe voor ons beheergebied een versnelling plaats kan vinden op de genoemde termijn in de Green deal Sportvisserij Loodvrij, waarbij een minder vrijblijvende aanpak wordt gehanteerd, en hierover terugkoppeling te geven aan het Algemeen Bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag.


Anjo Travaille

Partij voor de DierenStatus

Aangehouden

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA

Tegen