Motie Plan van aanpak biodi­ver­siteit


14 november 2018

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende:

  • Dat het Living planet report 2018 aangeeft dat sinds 1970 o.a. het aantal vissen en vogels met 6O% is afgenomen en dat landelijke en regionale inventarisaties van biodiversiteit soortgelijke resultaten laten zien.
  • Dat de biodiversiteit in het landelijk gebied in de afgelopen decennia sterk is afgenomen en zonder maatregelen de komende tijd verder zal afnemen.
  • Dat steeds meer boeren, bewoners en recreanten willen dat de biodiversiteit in ons gebied niet afneemt maar juist toeneemt.

Overwegende:

  • Dat HDSR een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van de biodiversiteit in ons beheergebied, zoals blijkt uit de memo van het DB van 17 april 2018 n.a.v. de aangenomen moties 'Scan biodiversiteit', 'lnstandhouding insecten' en vragen m.b.t. weidevogels.
  • Dat HDSR al veel doet op het gebied van KRW en ecologisch beheer, maar dat dit nog niet in samenhang gericht is op het verbeteren van de biodiversiteit in ons beheersgebied, zowel de direct watergerelateerde biodiversiteit (b.v. in watergangen) als de indirect gerelateerde (b.v. via peil).

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • ln 2019 een Plan van Aanpak Biodiversiteit op te stellen, gericht op het versterken van de biodiversiteit in ons beheersgebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anjo Travaille
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, AWP

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer