Motie uitbreiding budget water­kwa­li­teitsdeel Impuls­re­geling Klimaat­adap­tatie in de stad


27 juni 2018

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 27 juni 2018, ter bespreking van de voorjaarsnota 2018,


Constaterende:

 • Dat HDSR gemeenten in het beheergebied stimuleert om waterkwaliteitsmaatregelen in stedelijk gebied uit te voeren middels de lmpulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad (voorheen lmpulsregeling Kwaliteitswater in de Stad), waarbij HDSR maximaal 50% van de investeringen in waterkwaliteitsmaatregelen vergoed tot een maximum van € 300.000/jr.
 • Dat de gemeentelijke verzoeken voor bijdragen vanuit de oorspronkelijke lmpulsregeling Kwaliteitswater in de Stad het beschikbare HDSR budget in de periode 2014-2O17 jaarlijks ruimschoots overschreden;
 • Dat de investering van HDSR vanuit deze regeling in de periode 2014-2017, zijnde € 300.000 per jaar, heeft geleid tot een investering van gemeenten in waterkwaliteitsprojecten in stedelijk gebied van € 1.000.000 tot € 2.000.000 per jaar, volgens de door HDSR uitgevoerde evaluatie.

Overwegende:

 • Dat de waterkwaliteit in het beheergebied van HDSR achterblijft bij de HDSR en KRW doelstellingen.
 • Dat maatregelen die de kwaliteit van stedelijk water verbeteren uitstekend passen in de HDSR KRW strategie, waarbij meer aandacht is voor de haarvaten van het watersysteem;
 • Dat de lmpulsregeling leidt tot verbetering van de waterkwaliteit, ter waarde van een veelvoud van de investeringen van HDSR.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

 • De beschikbare € 300.000 vanuit de lmpulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad die beschikbaar is voor waterkwaliteitsmaatregelen, structureel te verhogen met € 200.000 vanaf 1-1-2019 en hiertoe de regeling en de begroting 2019 aan te passen.
 • Gemeenten actief te informeren over de toename van het beschikbare bedrag en uit te nodigen tot effectieve waterkwaliteitsprojecten in het stedelijk gebied

En gaat over tot de orde van de dag.


  Anjo Travaille
  Willem Versteeg
  Rene van der Kruk


  Status

  Ingediend

  Voor

  PartijvoordeDieren, PvdA, ChristenUnie, AWP

  Tegen