Motie Inzicht in benodigde inspanning voor behalen KRW doelen en in conse­quenties van het niet behalen van de KRW doelen


5 oktober 2022

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 5 oktober 2022,

Constaterende dat:

  • Gedeputeerde Staten van Utrecht in de PS vergadering van 21 september 2022 heeft toegezegd op korte termijn in overleg te treden met de Utrechtse waterschappen om te bekijken of bijsturing van provinciaal beleid nodig is om de KRW doelen voor Utrechtse waterlichamen te realiseren.
  • Minister Harbers aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat Nederland de KRW-doelen in 2027 waarschijnlijk niet gaat halen en dat dit potentieel ingrijpende gevolgen’ kan hebben voor projecten en besluiten en dat hierdoor Europese boetes dreigen en dat projecten en ontwikkelingen in de knel komen.
  • De KRW van kracht is sinds 2000, dat de deadline voor het realiseren van de KRW doelen is verlengd naar 2027 en dat de waterlichamen in HDSR in 2022 nagenoeg nergens voldoen aan de KRW doelen.
  • HDSR in het WBP heeft vastgesteld dat voor 2027 de KRW-doelen ‘binnen bereik’ moeten zijn en dat de KRW doelen daarmee in 2027 waarschijnlijk niet behaald worden.

Overwegende dat:

  • Het AB op dit moment niet kan overzien wat de consequenties zijn van het niet realiseren van de KRW doelen voor HDSR en voor Nederland.
  • Het KRW dossier dreigt te gaan lijken op het Stikstof dossier. Nederland heeft de Stikstof normen niet gerealiseerd waardoor er ingrijpende consequenties zijn voor woningbouw, aanleg van infrastructuur, agrarische grondgebruik en de kwaliteit van de natuur.
  • Uit de Zomernota van 2022 van Provincie Utrecht een onderbesteding blijkt op het gebied van bodem, water en milieu.

Verzoekt het college:

  • Om het AB in 2023 inzicht te geven in de benodigde inspanningen (financieel, technische, personeel) die nodig zijn om de KRW doelen conform de wettelijke uitgangspunten te realiseren.
  • Om het AB in 2023 inzicht te geven in de consequenties voor HDSR en de omgeving, wanneer HDSR de KRW doelen niet realiseert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren: Anjo Travaille, Frank-Juriën Dam

Fractie VVD: Joost van Baaren

Fractie AWP: Carel Dieperink

Fractie 50+: Rob van den Hoek

Fractie CU: Christine Pleijsier


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie icoonsoorten

Lees verder

Amendement Proactieve houding in het veenweidgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer