Motie Lange­ter­mijn­visie Water­systeem vraagt om visie op water­kwa­liteit


3 maart 2021

Motie

Langetermijnvisie Watersysteem vraagt om visie op waterkwaliteit

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 3 maart 2021,

Constaterende dat:

  • De Visie Toekomstbestendig Watersysteem (DM1715365) een strategie geeft voor het omgaan met klimaatontwikkelingen in relatie tot waterkwantiteitsvraagstukken.
  • De visie niet ingaat op wat nodig is voor een toekomstig bestendige waterkwaliteit.
  • In de Visie Toekomstbestendig Watersysteem wordt aanbevolen om op korte termijn de visie uit te breiden met een visie op waterkwaliteit, inclusief kansrijke strategie├źn.

Overwegende dat:

  • Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen. Watersysteem is een combinatie van waterkwantiteit en waterkwaliteit.
  • Toekomstige ontwikkelingen zoals Klimaatverandering (o.a. droogte en hitte), watergebruik (i.r.t. peil / grondwaterstand), toename woningbouw (verharding, ruimte), transitie landbouw en veranderingen in ecologie (zoals Amerikaanse rivierkreeft) veel invloed hebben op toekomstige waterkwaliteit en de biodiversiteit.
  • KRW en ons beleid Overig water heeft geen (middel)lange termijnvisie en strategie.
  • De aanpak van waterkwantiteit en waterkwaliteit vraagt om een samenhangend en afgewogen oordeel met betrekking tot maatregelen en investeringen die passen bij de lange termijn doelen.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • In 2021 een langetermijnvisie en strategie voor waterkwaliteit, als separaat rapport of als aanvulling op de Visie Toekomstbestendig Watersysteem, ter besluitvorming voor te leggen aan het AB van HDSR.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Fractie 50+, Rob van den Hoek

Fractie Christen Unie, Kees van Kranenburg


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, ChristenUnie, 50PLUS, AWP

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, PvdA, CDA, W@I

Lees onze andere moties

Motie Varianten en afwegingen peilbesluiten

Lees verder

Amendement Bedrijfsgebouw RWZI Houten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer