Motie SMART doel­stelling voor biodi­ver­siteit


13 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 13 mei 2020,

Constaterende dat:

  • Het Dagelijks Bestuur een visie Duurzaamheid heeft opgesteld met daarin concrete doelen met een tijdsgebonden verbeteropgave voor de thema's Energietransitie, Grondstofterugwinning, Circulariteit en Opdrachtgeverschap;
  • Een concrete, tijdsgebonden verbeteropgave voor het thema Biodiversiteit in de visie vooralsnog ontbreekt.

Overwegende dat:

  • Biodiversiteit een speerpunt is in het duurzaamheidsprograrnma van HDSR;
  • De biodiversiteit in Nederland in de afgelopen jaren sterk achteruit is gegaan en er op korte termijn meer inzicht komt op de ontwikkeling van biodiversiteit op regionaal niveau;
  • Wij als waterschap een overheid zijn die veel invloed heeft op biodiversiteit in het beheergebied door o.a. het beheer en onderhoud en het gevoerde beleid;
  • Er landelijk en binnen ons eigen waterschap veel ervaring is met het meten, beoordelen en verbeteren van biodiversiteit;
  • Het Algemeen Bestuur ten behoeve van haar controlerende taak graag concrete tijdgebonden doelen en resultaten beschouwt.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • Specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden doelen voor biodiversiteit op te stellen waarin de gewenste verbetering van de biodiversiteit in het beheergebied tot uitdrukking komt.
  • Deze doelen op te nemen in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 en vanaf de vaststelling van het uitvoeringsprogramma onderdeel laat zijn van het HDSR duurzaamheidsprogramma.
  • Jaarlijks te rapporteren over de mate waarin de doelen voor biodiversiteit worden gehaald.


En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille
Fractie Christen Unie, Kees van Kranenburg
Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink


Status

Overgenomen

Voor

Tegen