Motie Bodem­daling


27 juni 2018

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 27 juni 2018, ter bespreking van de voorjaarsnota 2018,

Constaterende

 • dat Nederland de afspraken t.a.v. klimaatdoelen gemaakt in Parijs heeft ondertekend,
 • dat het Kabinet in het Regeerakkoord met alle partijen de CO2- uitstoot fors wil verlagen, waaronder een reductie van 1,5 megaton CO2-uitstoot te realiseren door ander landgebruik in de landbouw,
 • dat de waterschappen het klimaatakkoord met het rijk hebben ondertekend en daarin hebben vastgelegd dat er aanzienlijke reductie van broeikasgas gaat plaatsvinden [1]
 • dat peilaanpassingen in veenweidegebieden een grote bijdrage kunnen leveren aan de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2,
 • dat er bij peilaanpassingen naast broeikasgassen ook nutriĆ«nten uit het veen vrij komen en naar het oppervlaktewater uitspoelen en verdroging van natuur kan optreden waardoor de biodiversiteit in het landelijk gebied achteruit gaat en de KRW-doeleinden moeilijker te realiseren zijn,
 • dat bodemdaling de opgave van het Deltaprogramma vergroot op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke adaptatie,
 • dat bodemdaling leidt tot schade aan infrastructuur en gebouwen,
 • dat bodemdaling de veiligheid verlaagt door potentiĆ«le tunneling van kwel,
 • dat door een laag peil klink de bodemdaling versnelt,
 • dat peilbesluiten effecten kunnen hebben op de grondwaterstand en daarmee invloed op de bodemdaling

Overwegende

 • dat HDSR een opgave heeft bij het verminderen van uitstoot van broeikasgassen,
 • dat HDSR duurzaam landgebruik wil stimuleren,
 • dat HDSR met betrekking tot peilbesluiten tot bestuurlijke besluitvorming wil komen met in acht neming van effecten van peilbesluiten op relevante maatschappelijke opgaven als CO2-uitstoot, waterveiligheid waterkwaliteit, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie,

Verzoeken het DB

 • om bij de herziening van de nota peilbeheer vast te leggen dat toekomstige peilbesluiten en andere ingrepen die invloed hebben op waterpeilen in het veengebied standaard de effecten van voorgestelde varianten op de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen en CO2 in beeld brengen.
 • om bij de herziening van de nota peilbeheer een toetsingskader te ontwikkelen om op basis hiervan varianten van peilbesluiten te kunnen beoordelen en bestuurlijke besluitvorming te faciliteren.


Partij voor de Dieren
Mede indiener van
Water Natuurlijk


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, CDA, ChristenUnie, WaterNatuurlijk

Tegen