Motie Uitbreiding Bijdra­ge­re­geling lmpuls Kwali­teits­water in de stad


14 december 2016

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 14 december 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

Constaterende:

  • Dat in 2014, 2015 en 2016 gemeenten zeer geïnteresseerd waren om samen met het waterschap de waterkwaliteit in stedelijk gebied te verbeteren, gebruikmakend van de bijdrageregeling 'lmpuls Kwaliteitswater in het stedelijk gebied', waarbij gemeenten zelf ten minste de helft van de kosten dragen;
  • HDSR jaarlijks maximaal € 300.000 aan gemeenten ter beschikking stelt om gemeentelijke maatregelen mede te financieren die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in het stedelijk gebied.
  • Dat de gemeentelijke verzoeken voor bijdragen vanuit de regeling'lmpuls Kwaliteitswater in de stedelijk gebied' het beschikbare HDSR budget ruimschoots overschrijven;

Overwegende:

  • Dat samenwerking met gemeenten en 50% financiering van waterkwaliteitsmaatregelen in stedelijk gebied door gemeenten kansen biedt voor HDSR;
  • Dat gemeenten dankzij de bijdrage regeling mogelijk extra inspanningen verrichten en maatregelen versnellen die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit in de stad;
  • Dat maatregelen die de kwaliteit van stedelijk water verbeteren passen in de HDSR KRW strategie, waarbij meer aandacht is voor de haarvaten van het watersysteem;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • De bijdrageregeling lmpuls Kwaliteitswater in de stad regulier te evalueren en te bepalen hoe effectief deze regeling is bij het realiseren van de doelen van HDSR;
  • Bij gebleken effectiviteit van de bijdrageregeling, bij de voorjaarsnota 2018, een voorstel te doen aan het AB om de beschikbare €300.000 structureel te verhogen, mits hiervoor voldoende ruimte gevonden kan worden in de begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Anjo Travaille

Mede indieners
PvdA, CU, VVD


Status

Overgenomen

Voor

PvdA, ChristenUnie, VVD

Tegen