Motie lnven­ta­ri­seren kansen versterken weide­vo­gel­po­pu­latie


17 mei 2017

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 17 mei 2017


Constaterende:

  • Dat de weidevogelpopulatie in de afgelopen 15 jaar met circa 5O% is afgenomen en zonder maatregelen de komende tijd verder zal afnemen.
  • Dat overheden, grondeigenaren en grondgebruikers in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van het aantal weidevogels in ons beheergebied.
  • Dat steeds meer boeren, bewoners en recreanten willen dat de weidevogelpopulatie niet uitsterft maar groeit. Dat deze mensen zelf ook willen bijdragen aan herstel van de weidevogelpopulatie.

Overwegende

  • Dat er bij o.a. Vogelbescherming, Natuurmonumenten, waterschappen, andere overheden, Agrarische collectieven en individuele agrariërs veel kennis en ervaring is met het creëren van een betere leefomgeving voor weidevogels maar dat het ontbreekt aan een samenhangende weidevogelaanpak van voldoende impact.
  • Dat er door het waterschap diverse, soms eenvoudige, maatregelen getroffen kunnen worden die direct bijdragen aan herstel van de weidevogels in ons beheergebied

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Te inventariseren welke maatregelen HDSR zelf kan treffen of door anderen kan laten uitvoeren ten behoeve van het verbeteren van de weidevogelpopulatie in haar beheergebied en bepalen hoe effectief deze maatregelen zijn.
  • lndien blijkt dat maatregelen van HDSR goed kunnen bijdragen aan herstel van de weidevogelpopulatie, een voorstel te doen aan het AB om een voorstel te doen om actief bij te dragen aan weidevogels.
En gaat over tot de orde van de dag.

Anjo Travaille


Status

Ingetrokken

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, ChristenUnie

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer