Motie Uitbreiding Bijdra­ge­re­geling Impuls Kwali­teits­water in de stad


11 november 2015

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 11 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

Constaterende dat:

  • In 2015 acht gemeenten in totaal twintig maatregelen hebben ingediend voor de bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad en bijdragen hebben gevraagd tot een totaal bedrag van € 950.000, waarbij gemeenten zelf ten minste de helft van de kosten dragen;
  • HDSR jaarlijks (tot en met 2020) maximaal € 300.000 aan gemeenten ter beschikking stelt om gemeentelijke maatregelen mede te financieren die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in het stedelijk gebied;
  • In 2014 en 2015 gemeenten zeer geïnteresseerd waren om samen met het waterschap de waterkwaliteit te verbeteren;

Overwegende dat:

  • Samenwerking met gemeenten en gedeeltelijke financiering van maatregelen door gemeenten kansen biedt voor HDSR;
  • Gemeenten dankzij de bijdrage regeling mogelijk extra inspanningen verrichten en maatregelen versnellen die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit in de stad;
  • Maatregelen die de kwaliteit van stedelijk water verbeteren passen in de nieuwe KRW strategie, waarbij meer aandacht is voor de haarvaten van het watersysteem;
  • In het coalitieakkoord is aangegeven dat het waterschap zoekt naar oplossingen die positief uitwerken voor meerdere waterthema’s.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • De bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad te evalueren en te bepalen hoe effectief deze regeling is bij het realiseren van de doelen van HDSR;
  • Bij gebleken effectiviteit van de bijdrageregeling, voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota, een voorstel te doen aan het AB om de beschikbare € 300.000 vanuit de bijdrageregeling structureel te verhogen, bedoeld om via co-financiering en samenwerking met gemeenten maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de doelen van HDSR;

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Anjo Travaille
René van der Kruk
Jaap Verweij (CU)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer