Motie Uitbreiding Bijdra­ge­re­geling Impuls Kwali­teits­water in de stad


9 november 2016

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 9 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

Constaterende dat:

  • In 2015 acht gemeenten in totaal twintig maatregelen hebben ingediend voor de bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad en bijdragen hebben gevraagd tot een totaal bedrag van € 950.000, waarbij gemeenten zelf ten minste de helft van de kosten dragen;
  • HDSR jaarlijks (tot en met 2020) maximaal € 300.000 aan gemeenten ter beschikking stelt om gemeentelijke maatregelen mede te financieren die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in het stedelijk gebied;
  • In 2014, 2015 en 2016 gemeenten zeer geïnteresseerd waren om samen met het waterschap de waterkwaliteit te verbeteren;

Overwegende dat:

  • Samenwerking met gemeenten en gedeeltelijke financiering van maatregelen door gemeenten kansen biedt voor HDSR;
  • Gemeenten dankzij de bijdrage regeling mogelijk extra inspanningen verrichten en maatregelen versnellen die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit in de stad;
  • Maatregelen die de kwaliteit van stedelijk water verbeteren passen in de nieuwe KRW strategie, waarbij meer aandacht is voor de haarvaten van het watersysteem;
  • In het coalitieakkoord is aangegeven dat het waterschap zoekt naar oplossingen die positief uitwerken voor meerdere waterthema’s.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • De bijdrageregeling Impuls Kwaliteitswater in de stad te evalueren en te bepalen hoe effectief deze regeling is bij het realiseren van de doelen van HDSR;
  • Bij gebleken effectiviteit van de bijdrageregeling, voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota, een voorstel te doen aan het AB om de beschikbare € 300.000 vanuit de bijdrageregeling structureel te verhogen, bedoeld om via co-financiering en samenwerking met gemeenten maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de doelen van HDSR;

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Anjo Travaille
René van der Kruk


Status

Aangehouden

Voor

ChristenUnie

Tegen