Motie Inzet HDSR in gebied­s­pro­cessen


6 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 6 oktober 2021,

Constaterende dat:

- Het ecologisch potentieel van de KRW-lichamen in 2027 goed moet zijn;

- Het ecologisch potentieel van de KRW-lichamen mede afhankelijk is van de kwaliteitsontwikkeling in de niet-KRW lichamen (95% van ons gebied);

Overwegende dat:

- Het realiseren van de KRW-doelen afhankelijk is van gebiedsprocessen in met name landelijk gebied;

- Zowel het rijk als de provincie hier via de stikstofgelden en de Veenweidestrategie invulling aan proberen te geven;

Draagt het college op:

- Een korte notitie uit te werken waarin aangegeven wordt op welke wijze de stikstofgelden ingezet zouden kunnen worden om dee waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren;

- Hierin aan te geven in welke gebieden de gelden bij voorkeur geïnvesteerd zou kunnen worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink

Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

50+, Rob van den Hoek

Christen Unie, Kees van Kranenburg


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, 50PLUS, ChristenUnie

Tegen

W@I, PvdA, VVD, LNE, CDA, WaterNatuurlijk

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie t.a.v. aanpak verdroging Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Motie Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie lange ´╗┐termijn doelen HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer