Motie Meet­pro­gramma bodem­daling in veen­wei­de­gebied


22 december 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 22 december 2O21,

Constaterende dat:

  • Provincie Utrecht in het RVS als doelstelling heeft opgenomen in de snelheid van bodemdaling met 50% te remmen.
  • HDSR als doelstelling heeft om de snelheid van bodemdaling in 2030 met 50% te remmen.
  • We in het WBP de manier waarop we de doelstelling meten niet nader uitwerken.

Overwegende dat:

  • Het AB van HDSR graag inzicht heeft in de voortgang van de aanpak van bodemdaling in het veenweidegebied.
  • Het voor het AB niet inzichtelijk is hoe voor het beheergebied van HDSR bodemdaling wordt gemeten, welk referentie jaar wordt gehanteerd en wat de doelen zijn voor de aanpak van bodemdaling voor de jaren tot 2030.

Draagt het college op:

  • Een meetprogramma te ontwikkelen voor het meten van de effecten van de aanpak van bodemdaling en CO2 uitstoot en hierbij aan te geven hoe wordt gemeten, wanneer wordt gemeten en hoe de resultaten worden gedeeld met het AB.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen