Motie Polder Rijnenburg


4 maart 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 4 maart 2020,

constaterende dat op rijks-, provinciaal- en gemeentelijke niveau wordt gesproken over de toekomstige bestemming van de polder Rijnenburg;

constaterende dat de minister voor Milieu en Wonen begin april spreekt met de gemeente Utrecht over de toekomstige bestemming;

overwegende dat water van groot maatschappelijk belang is en een toekomstbestendige waterhuishouding integraal onderdeel uitmaakt van de aan de overheid toebehorende taak voor het zorgdragen van een goede ruimtelijke ordening;

overwegende dat de uiteindelijke keuze van de bestemming van de betreffende polder in beginsel een taak is van de gemeente en de provincie, maar dat de waterbelangen, ongeacht de gekozen bestemming, integraal onderdeel zijn van deze afweging;

overwegende dat het waterschap vanuit de taak voor voldoende, gezond en veilig water een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke ontwikkelingen en het daarom van belang is om bij planologische ontwikkelingen van medeoverheden de wateraspecten (vroeg)tijdig in te brengen en daarmee ambitie om van stroomopwaarts te werken gestalte te geven;

verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om, voordat het rijk, provincie en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige bestemming van polder Rijnenburg hen expliciet mee te geven aan welke kaders vanuit het perspectief van goede waterhuishouding plannen voor de bestemmingen van Rijnenburg moet voldoen;

verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden voorts om waar mogelijk en wenselijk als waterschap betrokken te zijn bij de gesprekken over de planologische ontwikkelingen en het Algemeen bestuur te informeren over de wijze waarop dit gebeurd is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Jaap van der Heijden, Fractie Water Natuurlijk

Mede ondertekend door: PvdD, CU, PvdA, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteit en genieten van water in bestuursvoorstellen

Lees verder

Motie Mobiliseren 'Ogen en oren' voor VTH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer