Motie Biodi­ver­siteit en genieten van water in bestuurs­voor­stellen


4 maart 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 4 maart 2020,

Constaterende dat:

  • Het Algemeen Bestuur voor het maken ven beleidsbesluiten een bestuursvoorstel ontvangt;
  • Deze bestuursvoorstellen volgens een vast format worden opgesteld, waarbij financiële aspecten, communicatie aspecten en MVO-aspecten standaard vermeld worden;
  • Een AB werkgroep Strategisch Besturen nadenkt over de strategisch bestuurlijke termijnagenda.

Overwegende dat:

  • Diverse partijen uit het Algemeen Bestuur aangegeven hebben veel waarde te hechten aan een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van het waterschap en inzet voor versterken van de biodiversiteit en genieten van water;
  • Bij de werkzaamheden van HDSR het uitgangspunt is dat kansen benut worden voor verbetering van de biodiversiteit en voor genieten van water, al dan niet in samenwerking met andere partijen;
  • ln de bestuursvoorstellen vaak niet de effecten op, en kansen voor biodiversiteit en genieten van water meegenomen zijn, ook als deze wel relevant zijn, zodat het Algemeen Bestuur niet weet of effecten en kansen hiervoor onderzocht zijn;
  • Onder genieten van water, naast recreatieve activiteiten als wandelen en zwemmen, mede te verstaan dient te worden genieten van een aantrekkelijk landschap en van cultuurhistorische waarden;
  • Onder biodiversiteit verstaan dient te worden zowel biodiversiteit op land als in het water.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

  • ln de daarvoor relevante bestuursvoorstellen aan te geven of er effecten op en kansen voor biodiversiteit en genieten van water zijn en zo ja waar deze uit bestaan.
  • De Werkgroep Strategisch Besturen te vragen op wat voor manier dit het beste opgenomen kan worden in het huidige of een nieuw format voor bestuursvoorstellen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie CDA, Ko Droogers
Fractie PvdD, René van der Kruk
Fractie AWP, Carel Dieperik


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer