Motie Noem het beestje bij de naam


24 november 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 24 november 2021,

Constaterende dat:

• Wij in communicatie mbt het doden van muskusratten de term ‘terugdringen tot de

landsgrenzen’ gebruiken.

Overwegende dat:

• Wij transparante communicatie zeer belangrijk vinden.

• Alleen deskundigen weten wat hier mee wordt bedoeld.

Draagt het college op:

• Om schriftelijk en mondeling, als het gaat om de strategie m.b.t. de bestrijding van

muskusratten, te benoemen dat HDSR muskusratten vangt en doodt en de benaming

‘terugdringen tot de landsgrenzen’ vermijden.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie ChristenUnie, Kees van Kranenburg


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, ChristenUnie, AWP

Tegen

LNE, WaterNatuurlijk, CDA, PvdA, W@I

Lees onze andere moties

Amendement Verbrede Impulsregeling niet vervangen door Impulsregeling Wateroverlast

Lees verder

Amendement Geen promotie van het vangen van rietzangers, otters en vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer