Motie Natuur­on­der­ligger Sterke Lekdijk


20 november 2019

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 20 november 2019,

Constaterende dat:

  • het project Sterke Lekdijk ruim 53 kilometer omvat, waar de komende jaren door de versterkingswerkzaamheden tal van mogelijkheden ontstaan om natuurontwikkeling te realiseren of mee te koppelen;
  • het belangrijk is dat de Natura 2000 gebieden in de uiterwaarden van de Lek en de andere gebieden met kansen voor natuur in samenhang worden bekeken bij de versterking van de Lekdijk.
  • de provinciale natuurvisie niet specifiek genoeg is om de kansen voor natuurontwikkeling nabij de Lekdijk voldoende te benutten.
  • het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk in haar advies met betrekking tot ‘Salmsteke’ adviseerde om te werken vanuit een met de provincie afgestemde eenduidige natuurvisie;
  • natuur veel maatschappelijke meerwaarde heeft.

Overwegende dat:

  • HDSR voor het project Sterke Lekdijk op dit moment geen eenduidige onderlegger heeft op het gebied van natuur.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Provincie Utrecht uit te nodigen om gezamenlijk een natuuronderligger op te stellen met betrekking tot het project Sterke Lekdijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille

Mede ondertekend door: CDA, Christen Unie, Water Natuurlijk, 50PLUS, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Deelname HDSR aan Stuurgroep voor nieuw belastingstelsel

Lees verder

Motie Versneld uitfaseren vislood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer