Motie Versneld uitfa­seren vislood


20 november 2019

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 20 november 2019,

Constaterende dat:

 • door het gebruik van lood door hengelaars jaarlijks circa 54.000 kilo lood in zoet oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470.000 kilo in zee- en kustwater (Deltares);
 • lood niet wordt afgebroken en in toenemende mate zorgt voor verontreiniging van de waterbodem;
 • Lood in Europese regelgeving wordt aangemerkt als significant risico voor aquatisch milieu;
 • voor lood een wettelijke minimalisatieplicht sinds 2016;
 • de Loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: ‘Lood hoort niet in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier’
 • de waterschappen in 2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij hebben getekend, waarmee partijen streven naar het stoppen van het gebruik van lood in de sportvisserij binnen 10 jaar;
 • dit streven niet geborgd wordt door een algemeen verbindend voorschrift en het resultaat volledig afhangt van goodwill van partijen;
 • in Denemarken een totaalverbod geldt voor verkoop van lood voor hengelsport;
 • de provincie Utrecht besloten heeft dat 10 jaar een te lange termijn is voor het uitfaseren van lood in de hengelsport en in overleg met o.a. de waterschappen wil onderzoeken hoe het gebruik van vislood zo snel mogelijk kan worden gestopt.

Overwegende dat:

 • HDSR streeft naar bronaanpak van vervuiling van oppervlaktewater en waterbodem;
 • dat gebruik van vislood geen best beschikbare techniek is voor hengelen, er zijn goede alternatieve materialen beschikbaar;
 • HDSR net als gemeenten en provincies zelf visrechten bezit waarbij HDSR voorwaarden kan stellen voor het gebruik van lood;
 • HDSR in 2018 een waterwetvergunning voor het vissen met lood heeft geweigerd;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

 • In aansluiting op de Greendeal, in samenwerking met de sportvisserij te stimuleren om in ons gebied zo snel mogelijk en eerder dan 10 jaar te stoppen met het gebruik van lood in de hengelsport en hierover binnen 2 jaar terugkoppeling te geven aan het Algemeen Bestuur.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Fractie Partij voor de Dieren
  Anjo Travaille

Mede ondertekend door: CDA, Algemene Waterschapspartij, 50PLUS, Christen Unie, Water Natuurlijk en PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Natuuronderligger Sterke Lekdijk

Lees verder

Motie Eindbeeld bodemdaling als stip op de horizon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer