Motie Deelname HDSR aan Stuur­groep voor nieuw belas­ting­stelsel


20 november 2019

Het Algemeen Bestuur vanHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 20november 2019,

Constaterende:

  • Dat de Unie van Waterschappen volgens haar opdracht voor het vervolgtraject aanpassing belastingstelsel een Stuurgroep wil instellen, waarin ieder het waterschap naar eigen keuze een db-lid of de voorzitter als vertegenwoordiger afvaardigt;

Overwegende:

  • Dat DB-leden van HDSR hun rol in het college in het algemeen uitvoeren zonder dat de politieke kleur daarbij op de voorgrond treedt;
  • Dat het een uiterst politiek gevoelig traject betreft, waarbij iedere schijn van politieke voorkeur voorkomen dient te worden;
  • Dat een nieuw belastingstelsel een dusdanig belangrijk onderwerp is voor de toekomst van de waterschappen dat de zwaarste bestuurlijke afvaardiging gerechtvaardigd is om het belang van dit onderwerp nadrukkelijk te onderstrepen;

Verzoekt het college van dijkgraaf enhoogheemraden om:

  • het college zwaarwegend te adviseren om de dijkgraaf af te vaardigen voor de nieuw te vormen Stuurgroep.

En gaat over van de dag.

D.T. van der Molen (Fractie WaterNatuurlijk)

R. van der Kruk (Fractie Partij voor deDieren)


Status

Ingetrokken

Voor

PvdD, WaterNatuurlijk

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inzet HDSR op weg naar nieuwe belastingstelsel

Lees verder

Motie Natuuronderligger Sterke Lekdijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer