Motie Minder Muskus­rat­ten­be­strijding


27 maart 2013

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 27 maart 2013,

  • kennis genomen hebbende van de beleidsnota muskusrattenbeheer 2012 - 2015;
  • constaterende, dat het beleid van vlakdekkende bestrijding van de muskusratten ongewijzigd is;
  • overwegende, dat muskusratten in bepaalde gebieden in principe geen veiligheidsrisico behoeven te vormen;
  • overwegende, dat HDSR kosteneffectiever wil werken en de beschikbare middelen effectiever ingezet kunnen worden door gericht muskusratten te bestrijden op de plaatsen waar zich een veiligheidsrisico kan voordoen of de economische schade als gevolg van graverij de kosten van muskusratbestrijding overstijgt;
  • overwegende, dat de bestrijding van muskusratten veel dierenleed teweegbrengt en daarom nut, noodzaak, kosten en baten in relatie tot de veiligheid goed afgewogen dienen te worden.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

  • om te onderzoeken in welke gebieden (grotendeels) stopzetting van de bestrijding mogelijk is (dat wil zeggen: waar er geen veiligheidsrisico aanwezig is en waar de eventuele kosten van de economische schade gedragen kunnen worden door de vermindering in de kosten voor de muskusrattenbestrijding) en zo mogelijk een voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen voor het opschorten of (grotendeels) stopzetten van de muskusrattenbestrijding in deze gebieden na overleg met en goedkeuring van de onderzoeker van de veldproef,

en gaat over tot de orde van de dag.

W. Bodewitz (fractie PvdD)
J.J.H.G.D.Karelse (fractie Water natuurlijk))
R. van der Nat (fractie PvdA)
J. Verweij (fractie ChristenUnie)


Status

Aangehouden

Voor

PvdD, WN, PvdA, CU

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Schaderegistratie

Lees verder

Motie De vervuiler betaalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer