Motie Scha­de­re­gi­stratie


27 maart 2013

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 27 maart 2013,

  • kennis genomen hebbende van de beleidsnota muskusrattenbeheer 2012 - 2015;
  • constaterende, dat het beleid van vlakdekkende bestrijding van de muskusratten ongewijzigd is;
  • overwegende, dat muskusratten in bepaalde gebieden in principe geen veiligheidsrisico behoeven te vormen;
  • overwegende, dat HDSR kosteneffectiever wil werken en de beschikbare middelen effectiever ingezet kunnen worden door gericht muskusratten te bestrijden op de plaatsen waar zich een veiligheidsrisico kan voordoen of de economische schade als gevolg van graverij de kosten van muskusratbestrijding overstijgt;
  • overwegende dat in dit kader kennis van de schade aangebracht door muskusratten van belang is;
  • overwegende, dat de bestrijding van muskusratten veel dierenleed teweegbrengt en daarom nut, noodzaak, kosten en baten in relatie tot de veiligheid goed afgewogen dienen te worden.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

  • om over te gaan tot het bijhouden (ruimtelijk en financieel) van een schaderegistratie en hierover het algemeen bestuur te informeren. En waarbij eventuele kosten passen binnen de huidige financiĆ«le kaders,

en gaat over tot de orde van de dag.

W. Bodewitz (PvdD) J.J.H.G.D.Karelse (Water Natuurlijk) R. van der Nat (PvdA) en J. Verweij (ChristenUnie)


Status

Overgenomen

Voor

PvdD, WN, PvdA, CU

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Zuivering medicijnresten en hormonen uit afvalwater

Lees verder

Motie Minder Muskusrattenbestrijding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer