Motie De vervuiler betaalt


10 juli 2013

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 10 juli 2013,

  • kennis genomen hebbende van, de Voorjaarsnota 2013;
  • constaterende dat, tot op heden kostenterugwinning en het "vervuiler betaalt principe" niet tot nauwelijks toegepast worden;
  • overwegende dat, er een stimulerende, positieve werking uit kan gaan van beprijzing van vervuilende activiteiten;
  • overwegende dat, de Europese Commissie bij de beoordeling van SGBP1 in 2012 aanbeveelt aan Nederland om het "vervuiler betaalt principe" toe te passen in het kader van de KRW-planvorming voor SGBP2;
  • overwegende dat, biologische landbouw en veeteelt aanzienlijk minder nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit dan niet-biologische.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

  • om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld in de nieuwe kostentoedelingsverordening in 2016 of op basis van het nieuwe GLB of door middel van kwijtschelding van belasting een onderscheid gemaakt kan worden tussen biologische en niet-biologische agrariĆ«rs op basis van het "vervuiler betaalt principe",

en gaat over tot de orde van de dag.

Wanda Bodewitz, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, AlgemeneWaterschapspartij

Tegen

WaterNatuurlijk, Agrariers, Bos-ennatuureigenaren, Bedrijven, CDA, Inwonersbelangen, PvdA, VVD, CU, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Minder Muskusrattenbestrijding

Lees verder

Motie Borging veiligheid mens en dier bij hoge beschoeiing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer