Amen­dement Proac­tieve houding in het veen­weid­gebied


5 oktober 2022

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 5 oktober 2022,

Constaterende dat:

  • In het besluit voor het vaststellen van de strategieën binnen het Toekomstbestendig Watersysteem voor het veenweidegebied geen concrete strategieën (beheer-, aanpassings- en transitiestrategie) worden voorgesteld, behalve het meedenken, -doen en -werken met andere partijen
  • Meerdere maatschappelijke opgaven hier samen komen en die op verschillende overheidsniveaus opgepakt worden.

Overwegende dat:

  • Het waterschap het meest in het oog heeft wat de opgaven voor het watersysteem zijn en de samenhang hiertussen, waaronder waterkwaliteit.
  • HDSR hier proactief naar zou moeten handelen om haar doelen te kunnen bereiken.

Besluit:

In het voorgesteld besluit bij de bullit ‘Veenweide’ een derde sub-bullit toe te voegen met de tekst:

‘Een sturende rol aannemen wanneer wordt geconstateerd dat transitie nodig is om het watersysteem toekomstbestendig te maken.’

Fractie Partij voor de Dieren, Frank-Juriën Dam

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, W@I, CU, WaterNatuurlijk, CDA, LNE, PvdA

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer