Amen­dement Proac­tieve houding in het veen­weid­gebied


5 oktober 2022

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 5 oktober 2022,

Constaterende dat:

  • In het besluit voor het vaststellen van de strategieën binnen het Toekomstbestendig Watersysteem voor het veenweidegebied geen concrete strategieën (beheer-, aanpassings- en transitiestrategie) worden voorgesteld, behalve het meedenken, -doen en -werken met andere partijen
  • Meerdere maatschappelijke opgaven hier samen komen en die op verschillende overheidsniveaus opgepakt worden.

Overwegende dat:

  • Het waterschap het meest in het oog heeft wat de opgaven voor het watersysteem zijn en de samenhang hiertussen, waaronder waterkwaliteit.
  • HDSR hier proactief naar zou moeten handelen om haar doelen te kunnen bereiken.

Besluit:

In het voorgesteld besluit bij de bullit ‘Veenweide’ een derde sub-bullit toe te voegen met de tekst:

‘Een sturende rol aannemen wanneer wordt geconstateerd dat transitie nodig is om het watersysteem toekomstbestendig te maken.’

Fractie Partij voor de Dieren, Frank-Juriën Dam

Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperink


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, AWP, W@I, CU, WaterNatuurlijk, CDA, LNE, PvdA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Inzicht in benodigde inspanning voor behalen KRW doelen en in consequenties van het niet behalen van de KRW doelen

Lees verder

Amendement Pilots niet opschalen, wel blijven meten en scenario’s maken voor NPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer