Motie Inzet HDSR op weg naar nieuwe belas­ting­stelsel


20 november 2019

Het Algemeen Bestuur vanHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 20november 2019,

Constaterende:

  • Dat de OESO1 in 2014 positief oordeelt over de organisatie van ons waterbeheer, maar aanbeveelt de economische prikkels te versterken om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en met name ‘te vuil’ water en om aandacht te hebben voor groei- en krimpregio’s,
  • Dat de minister van I en W steun heeft uitgesproken2 voor het principe dat degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect hebben op het waterbeheer daarvan de kosten dragen,
  • Dat de uitgangspunten van de Commissie Advisering Belastingstelsel3 – de profijt hebbende / de kostenveroorzaker / de vervuiler betaalt – breed zijn onderschreven door partijen/waterschappen,

Overwegende:

  • Dat het voor de toekomst van de waterschappen van groot belang is om een toekomstbestendig, eerlijk en uitlegbaar belastingstelsel te hebben,
  • Dat het waterschap met eigen inkomsten kostendekkend kan werken,

Verzoekt het college van dijkgraaf enhoogheemraden om:

  • vast te houden aan de uitgangspunt van de Commissie Advisering Belastingstelsel om de watersysteemheffing te baseren op het profijtbeginsel,
  • vast te houden aan de initiatieven van de Commissie Advisering Belastingstelsel om prikkels voor goed gedrag op te nemen in het nieuwe stelsel,
  • dit te bewerkstelligen met een gelijkmatige ontwikkeling van de tarieven.

En gaat over van de dag.


D.T. van derMolen (Fractie Water Natuurlijk)

R. van der Kruk (Fractie Partij voor deDieren)

N.M van Zoelen (Partij van de Arbeid)

C. Dieperink (AlgemeneWaterschapspartij

C.J. van Kranenburg (Christen Unie)

1 Rapport “Water Governance in the Netherlands, Fit for the Future?”

2 Beleidsreactie OESO rapport Nederlands Waterbeleid, maart 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/62966

3 concept-eindrapport “Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst”


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, WaterNatuurlijk, AlgemeneWaterschapspartij, CU

Tegen