Motie Borging veiligheid mens en dier bij hoge beschoeiing


18 december 2013

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 december 2013,

  • kennis genomen hebbende van, de vernieuwing door HDSR van de beschoeiing van de Singel ter hoogte van het Lucasbolwerk in Utrecht;
  • constaterende dat, op 25 september 2013 een hond is verdronken door de recent aangelegde hoge beschoeiing aldaar;
  • constaterende dat, van bewonerszijde en vanuit de gemeente Utrecht aan HDSR is voorgesteld uittreedplaatsen aan te leggen voor kleine dieren, maar dat dit uiteindelijk om budgettaire redenen door HDSR niet in het uitvoeringsplan voor de aanleg van de beschoeiing is opgenomen;
  • overwegende dat, de door de gemeente Utrecht achteraf genomen maatregel van Fauna Uittreedplaatsen (FUP’s) bij 5 bruggen te beperkt is vanwege de grote afstand tussen de FUP's;
  • overwegende dat, de FUP’s in de Singel nadrukkelijk zijn voorzien op kleine dieren als eendjes en deze voor grotere dieren en kinderen mogelijk geen soelaas bieden met daarbij in achtnemend de summiere locaties waar de FUP’s zich bevinden;
  • overwegende dat, op kritieke plekken een ‘her’-aanpassing wenselijk kan zijn om toekomstige ongelukken met zelfs dodelijk gevolg voor dieren en kinderen te voorkomen;
  • overwegende dat, dezelfde problematiek ook bij andere locaties een rol kan spelen.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden

  • om in maart aan de commissie SKK een beleidsnotitie voor te leggen met betrekking tot Fauna Uittreedplaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wanda Bodewitz, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie De vervuiler betaalt

Lees verder

Amendement op initiatiefvoorstel reglement voor de vaste commissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer