Motie Bloe­mendijk


8 juli 2015

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 8 juli 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat botanische diversiteit goed is voor de veiligheid van dijken;

Overwegende dat:

  • Botanische diversiteit goed is voor de biodiversiteit;
  • Een botanisch diverse dijk recreatief aantrekkelijk kan zijn;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Te onderzoeken of, en zo ja, op welke manier, de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Wageningen ook voor HDSR toepasbaar zijn.
  • En om, zonodig, een voorstel aan het AB te doen bij de Begroting 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer