Motie afwijzing TTIP aange­nomen


6 juli 2016

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 6 juli 2016, kennisgenomen hebbende van de discussie over de onderhandelingen rond het trans-Atlantische handelsakkoord EU-VS (TTIP) en kennisgenomen hebbende van de beantwoording van de schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp,

Constaterende dat:

 • De Unie van Waterschappen zorgen heeft over de gevolgen van TTIP voor bestuur en watersysteem en van mening is dat :
 1. Publieke diensten als waterveiligheid, waterbeheer en afvalwaterzuivering buiten het TTIP verdrag moeten vallen;
 2. Investeringsbescherming van bedrijven niet mag leiden tot het uitstellen of beperken van wetgeving door waterschappen uit angst aangeklaagd te worden door bedrijven;
 3. De samenwerking met de VS niet mag leiden tot het verlagen van de, over het algemeen, hogere Europese standaarden m.b.t. bijvoorbeeld chemicaliƫn en pesticiden, milieu en arbeidsomstandigheden of toelating van producten en diensten die hier niet aan voldoen;
 • De Unie van Waterschappen heeft aangegeven dat zij in het bespreken van deze zorgen met de verantwoordelijk minister Ploumen graag openlijk gesteund wordt door de waterschappen,

Overwegende dat:

 • Dit handelsakkoord direct invloed heeft op de zeggenschap van alle publieke bestuurslagen, inclusief de waterschappen en daarmee de zeggenschap van HDSR;
 • De verplichtingen van het handelsakkoord bindend zijn voor alle bestuursniveaus waardoor ook HDSR gedwongen kan worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen;
 • De onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht om door een apart arbitragetribunaal beslecht kunnen worden;
 • Dat het belangrijk is om het beschermingsniveau van de gezondheids- water- en milieunormen, die gelden binnen de EU, te behouden,

Spreekt als haar zorg uit dat:

 • Het TTIP in de huidige opzet en vorm een risico kan zijn voor de zeggenschap van HDSR in haar beheersgebied en mogelijk een achteruitgang betekent voor de kwaliteit van het watersysteem;
 • Spreekt daarbij haar steun uit voor de stellingname van de Unie van Waterschappen,

En verzoekt het Dagelijks Bestuur van HDSR:

 • Dit standpunt van het Algemeen Bestuur actief uit te dragen richting de Unie van Waterschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anjo Travaille Partij voor de Dieren

Joke Leenders Water Natuurlijk

Jaap Verweij ChristenUnie


Status

Voor

WaterNatuurlijk, CDA, PvdA, PartijvoordeDieren, ChristenUnie

Tegen

LNE, VVD, AlgemeneWaterschapspartij, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer