Motie Aanleg katten­trapjes


18 februari 2015

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
in vergadering bijeen op 18 februari 2015

  • Kennis genomen hebbende van de plaatsing van kattentrapjes door HDSR langs de waterkant van de Kromme Rijn in Bunnik bij de plaatsing van nieuwe, steile beschoeiing;
  • Overwegende dat ook op locaties waar niet recentelijk de beschoeiing is vervangen veel katten verdrinken (bijvoorbeeld Reviuskade in Utrecht waar veel kattenlichaampjes gevonden worden bij baggerwerkzaamheden en Hopakker in Utrecht waar ook veel katten dood worden aangetroffen);
  • Overwegende dat het waterschap veel dieren- en mensenleed kan voorkomen door katten uittreed plaatsen aan te leggen;
  • Overwegende dat het daartoe van belang is om in kaart te brengen waar de meeste katten verdrinken en waar katten uittreedplaatsen aangebracht kunnen worden;
  • Overwegende dat niet alleen katten, maar ook andere dieren baat kunnen hebben bij dergelijke uittreedplaatsen;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om

  • te inventariseren waar de meeste katten verdrinken door gebruikmaking van kennis van dierenambulances, Stichting Kat uit de Gracht en door de Partij voor de Dieren verzamelde informatie en/of een publicitaire oproep;
  • in ieder geval op deze locaties katten uittreed plaatsen aan te leggen of andere maatregelen te nemen ter voorkoming van verdrinking van katten/dieren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Wanda Bodewitz (fractie PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer