Motie Besluit­vor­mingstraject water­kwa­liteit


4 maart 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 4 maart 2020,

Constaterende dat:

  • De realisatie van een goede waterkwaliteit een kerntaak van ons waterschap is;
  • Er voor de vastgestelde oppervlaktewaterlichamen al geruime tijd gericht ingezet wordt op het bereiken van de KRW-doelen;
  • HDSR in oktober 2020 het maatregelenpakket 2022-2027 t.b.v. de doelen voor de KRW-waterlichamen moet aanleveren;
  • Het HDSR-college heeft aangegeven te werken aan de ontwikkeling van waterkwaliteitsdoelen "Gezond water 2022-2027" voor alle overige wateren in het HDSR-beheergebied;
  • Het waterschap over verschillende instrumenten beschikt om de waterkwaliteit te verbeteren.

Overwegende dat:

  • de waterkwaliteit van KRW-waterlichamen en overige wateren door de wateruitwisseling met elkaar verweven is;
  • maatregelen in KRW-waterlichamen en maatregelen in overige wateren om de waterkwaliteit te verbeteren, elkaar zullen versterken;
  • het HDSR-bestuur voor een optimale en kosteneffectieve aanpak integrale afwegingen moet maken voor de waterkwaliteit in het beheergebied van HDSR;

Draagt het college op:

  • Een integrale waterkwaliteitsvisie en -aanpak te ontwikkelen voor de wateren in het beheergebied van HDSR;
  • Een concept versie hiervan ter bespreking aan te bieden aan de commissie SKK vóór de besluitvorming over het KRW-maatregelen pakket 2022-2027


en gaat over tot de orde van de dag.


Fractie Algemene Waterschapspartij, Carel Dieperik
Fractie Partij voor de Dieren, Merel Hendriks
Fractie Christen Unie, Kees van Kranenbrug


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer