Motie Geen muskus­rat­fuiken in belang­rijke vismi­gra­tie­routes


17 december 2014

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 17 december 2014

  • Kennis genomen hebbende van de terugkoppeling op actiepunt 272;
  • Kennis genomen hebbende van het feit dat ook in wateren waar vispassages zijn aangelegd, muskusratfuiken worden toegepast;
  • Overwegende dat het waterschap gelden effectief dient uit te geven;
  • Overwegende dat de vispassages minder effectief of niet effectief worden door plaatsing van muskusratfuiken;
  • Overwegende dat HDSR veel geld uitgeeft voor het oplossen van vismigratieknelpunten en er vervolgens opnieuw een knelpunt van maakt door het toepassen van muskusratfuiken;
  • Overwegende dat muskusratfuiken de meest dieronvriendelijke dodingsmethode voor muskusratten vormen (minutenlange doodsstrijd door verstikking);
  • Overwegende dat jaarlijks vele honderden vissen in het gebied van Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland omkomen door muskusratfuiken;

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden
om te stoppen met het laten plaatsen van muskusratfuiken in belangrijke vismigratieroutes in het gebied van HDSR.

en gaat over tot de orde van de dag.

Wanda Bodewitz (fractie PvdD)


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer