Amen­dement Prestatie indicator natuur­vrien­de­lijke oevers


19 november 2014

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 19 november 2014,

  • kennis genomen hebbende van de ontwerpbegroting 2015 met het overzicht van de vervallen PI's
  • constaterende, dat PI nr. 35 "Aanleggen natuurvriendelijke oevers", vervalt met als reden dat deze indicator overlap heeft met de PI "KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015"
  • overwegende, dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers van groot belang is voor de waterkwaliteit en voor de overlevingskansen van dieren en dat daarom altijd gestreefd dient te worden naar de aanleg van natuurvriendelijke oevers
  • overwegende dat de nieuwe PI "Uitvoering KRW maatregelen conform WBP" te weinig specifieke informatie oplevert voor het Algemeen Bestuur om goed te kunnen sturen op resultaten
  • concluderende, dat daarom de PI "Aanleggen natuurvriendelijke oevers" noodzakelijk blijft

Besluit

de besluittekst te wijzigen door een derde beslispunt toe te voegen:
3 - Uit het overzicht van vervallen PI's (bijlage 2) PI nummer 35 ā€¯Aanleggen natuurvriendelijke oevers" te verwijderen.

mvr. W.A. Bodewitz (fractie PvdD)

dhr. J. Verheul (fractie CDA)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer