Amen­dement Even­wichtige peil­af­weging


18 december 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 18 december 2019. Ter behandeling van agendapunt 3.5, inzake vaststellen Beleidsnota peilbeheer 2019.


Besluit in de ontwerp beleidsnota de volgende wijziging aan de brengen:

 • Tekstvoorstel pagina 16 en 38 (factsheet 05):
  De huidige zin: "Bij de afweging van het peil wordt rekening gehouden met elke functie waarvan het oppervlak uit meer dan 20% van het oppervlak van het betreffende peilgebied bestaat."

  Vervangen door:
  "Bij de peilafwegingen wordt rekening gehouden met de belangrijkste functies in dat gebied, zoals landbouw, natuur, bebouwing, recreatie etc."

 • Tekstvoorstel pagina 38:
  De huidige zin: "Bij het afwegen van een peil worden functies die voor meer dan 20% van het oppervlak van een peilgebied aanwezig zijn meegenomen."

  Vervangen door:
  "De gemaakte afwegen bij het bepalen van de peilen worden voor alle functies en belangen die voor meer dan 10% in een peilgebied aanwezig zijn, expliciet in de toelichting op het peilbesluit verwoord."

 • Tekstvoorstel pagina 39:
  Zinsnede: "... , kan worden besloten om het gewenste peil te kiezen van de functie die het grootste aandeel oppervlak heeft in het peilgebied."

  Vervangen door: "... , kan het bestuur kiezen om voorrang te geven aan een van de aanwezige functies, dan wel te kiezen voor een evenwichtig compromis."


TOELICHTING
Met de bepalingen in de beleidsnota peilbeheer lijkt het waterschap bij de peilafwegingen nu de prioriteit te geven aan met name de landbouwfunctie, die in veel peilgebieden overwegend voorkomt. Met de voorgestelde wijzigingen wordt gestreefd naar meer evenwicht.

Bullet 1) Het waterschap dient wettelijk rekening te houden met alle belangen. De tekst dat alleen rekening wordt gehouden met functies > 20% van het oppervlak zijn hiermee in strijd. De huidige tekst impliceert dat er (ten onrechte) geen rekening wordt gehouden met andere functies die < 20% van het oppervlak beslaan, maar wel belang hebben bij goed peilbeheer. Denk b.v. aan een kleiner oppervlak aan natuur in een peilgebied met verder een landbouwfunctie. Of denk aan een lintbebouwing in een (zettingsgevoelig) gebied. Deze bebouwing zal vaak kleiner zijn dan 20%van de gebiedsoppervlakte, maar draagt wel substantieel bij aan de waterschapsinkomsten voor het watersysteem!

Bullet 2) Als praktische werkwijze bij een peilbesluit is het wel prima om alle functies die meer dan 10% van het betreffende peilgebied beslaan, of die goed zijn voor meer dan 10% van de inkomsten watersysteemheffing - met de gemaakte peilafwegingen expliciet in de toelichting op het peilbesluit te benoemen.

Bullet 3) Ook bij strijdige peilbelangen moeten afgewogen keuzes worden gemaakt. De functie met het grootste oppervlak is hiervoor geen goed criterium. Stel bebouwing 30%, natuur 30% en landbouw 40%. Het HDSR-bestuur zal dan evenwichtig naar het totale plaatje kijken.


Amendement opsteller: Algemene Waterschapspartij
Mede ondertekend door: Partij voor de Dieren, 50PLUS en Waterschap@Inwonersbelang


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer